Tillämpad ekosystemekologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG305

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG305
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Kandidatexamen, inklusive alt. 1) 40 p/60 hp biologi samt 20 p/30 hp kemi eller 20 p/30 hp geovetenskap. alt. 2) 60 p/90 hp biologi. I båda fallen dessutom Ekologi MN1 eller Limnologi MN1.

Mål

Kursen syftar till att förmedla ett självständigt och källkritiskt arbetssätt för framtida arbetslivsverksamhet eller forskning med hållbar utveckling som övergripande mål.

Efter kursen ska studenten kunna

- förklara övergripande struktur och funktion hos akvatiska och terrestra ekosystem, samt interaktioner dem emellan, ur ett avrinningsområdesperspektiv

- ha förståelse för användning av avrinningsområden som bas för naturvård, miljöskydd, och övrig samhällsplanering

- redogöra för och tillämpa EUs vattendirektiv, samt översiktligt känna till hur vattenfrågor hanteras även utanför Europa

- identifiera avrinningsområden från topografiska kartor, samt kunna använda planimeter för arealbestämningar

- hantera GPS-utrustning och använda ett geografiskt informationssystem uppbyggt i programpaketet ArcGIS

- självständigt planera, motivera och genomföra provtagning och analys för monitoring av vattenkvalitet i ett avrinningsområde

- utföra samt utvärdera transportberäkningar för olika ämnen i ett vattendrag

- skilja naturliga från antropogent påverkade system

- förklara och skilja mellan olika former av antropogen påverkan på akvatiska system

- sammanställa och analysera underlag samt leda arbete för naturvärdes- och skadebedömningar av sjöar och vattendrag

- kommunicera teorier, komplexa problem och forskningsresultat med specialister och ickespecialister i frågor som ligger inom ramen för kursens innehåll

Innehåll

Kursen bygger vidare på studenternas kunskaper och erfarenheter från tidigare kurser i ekologi eller limnologi. Föreläsningar, laborationer, exkursioner, seminarier och gruppövningar/projektarbeten med följande delkurser.

Tillämpad ekosystemekologi 9 hp

Kursen behandlar avrinningsområden ur ett integrerat ekosystemperspektiv, och följande moment ingår:

- Det hydrologiska kretsloppet och vatten som transportör av olika substanser.

- Definition och identifiering av avrinningsområden, från kartmaterial och i fält.

- Flödesanalyser av olika substanser i avrinningsområden.

- Avrinningsområdesbaserade ekosystems funktion, interaktioner mellan terrestra och akvatiska delsystem.

- Påverkade vs naturliga system. Effekter av olika markanvändning på hydrologiska, kemiska och biologiska processer i mark och vatten.

- Skador på sjöar och vattendrag, i form av fysiska ingrepp (dikning, sjösänkning, kanalisering), föroreningar (eutrofiering, försurning, farliga ämnen), introduktion av främmande arter, och exploatering av artpopulationer.

- Case studies för bedömning av Natura 2000-objekt.

- Ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering av muntliga och skriftliga redovisningar samt grupparbete ingår också i kursen.

GIS-träning 5 hp

Arbetsövningar med användning av datorprogrammet ArcGIS, till stor del integrerat i övriga kursmoment. Ett individuellt GIS-projekt ingår också.

Litteraturseminarium 1 hp

Vattenhantering och vattenvård i svenskt, europeiskt och internationellt perspektiv.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, exkursioner, seminarier och gruppövningar/projektarbete. Deltagande i gruppövningar, seminarier, laborationer och fältmoment är obligatorisk.

Examination

Deltagande i gruppövningar, seminarier, laborationer och fältmoment är obligatoriska.

Examination av den tillämpade ekosystemekologin motsvarande 9 hp sker genom bedömning av ett flertal arbetsuppgifter, enskilda och i grupp, vilka redovisas i skriftliga rapporter, vid muntliga presentationer och/eller i diskussionsseminarier under kursens gång.

Examination av GIS-momentet motsvarande 5 hp sker genom inlämningsuppgifter samt genom en enskild arbetsuppgift där studenten producerar och redovisar ett arbete där en GIS-karta ingår.

Examination av litteraturseminariet motsvarande 1 hp sker genom bedömning av studentens aktiva deltagande i diskussionerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin