Östersjöns miljö

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG405

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG405
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter kursen skall studenten kunna

* redogöra för

- Östersjöområdets geografi, geologi och biologi

- Östersjöns miljöproblem, t.ex. eutrofiering, överexploatering, miljögifter

- Möjliga lösningar för Östersjöns miljöproblem, t.ex. naturskydd, teknik, juridik, politik

* analysera och utvärdera frågeställningar om Östersjöns ekosystem

* göra jämförande kritiska analyser av interdisciplinära lösningar för miljöproblem

* självständigt genomföra en exkursion

* självständigt samla in data och skriva en uppsats

Innehåll

Geografi och biologi

Under detta tema ryms Östersjöns organismer och ekosystem, dess geologiska historia, avrinningsområdets geografi, vegetation och befolkning.

Övergödning

Temaområdet innefattar såväl effekter av eutrofiering som åtgärder för minskade utsläpp.

Miljögifter

I kursen behandlas temat Miljögifter i vid bemärkelse vilket innefattar påverkan både av metaller och av giftiga organiska ämnen.

Åtgärder

Under detta tema kommer huvudsakligen ekonomiska och juridiska vägar mot en bättre miljö att behandlas. Dessutom, hur kan var och en av oss bidra till en renare Östersjö och under vilka samarbetsformer når vi bästa resultat?

Östersjöns framtid

Egen uppsats

Undervisning

Kursen består av föreläsningar och annan information på kursens hemsida, egen exkursion, egen inläsning av kursbok. All kontakt med lärare via hemsida och e-post.

Examination

För betyget godkänt krävs godkänt resultat på kursens obligatoriska moment där skriftliga kunskapstestmotsvarar 3 hp, exkursionsrapport motsvarar 2 hp och uppsats motsvarar 5 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin