Fysiologi

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG103

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG103
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 mars 2007
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Organismernas evolution och mångfald, 10 p/15 hp, Genetik och genteknik 10 p/15 hp, Cellbiologi 10 p/15 hp samt kemi 20 p/30 hp.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna

Förstå och beskriva

- växters byggnad, vattenhushållning och näringsupptag

- hormoners och andra reglerande ämnens kontroll av cell- och vävnadsdifferentiering

- reglering av blomning och frösättning

- fotosyntesen och kväveomsättningen

- symbioser och försvarsmekanismer

- hur växter påverkas av omgivningsfaktorer som ljus och temperatur

- vävnaders struktur och funktion hos djur

- nervsystemets organisation, egenskaper och funktioner

- sinnesorganens utformning och specialisering hos olika djur

- matspjälkningen och ämnesomsättningen

-blodcirkulationen och respirationen hos land-, vattenlevande- och flygande djur

- vatten- och jonbalans, temperaturreglering hos evertebrater och vertebrater

- hormoners reglering av fysiologiska processer

- reproduktionsfysiologi och kroppens försvarssystem

- hur olika djur har anpassat sig till den normala omgivningen samt påverkas av och anpassar sig till förändringar i omgivningen

Utföra enklare fysiologiska experiment på växter och fysiologiska registreringar och mätningar på sig själva

Aktivt deltaga i diskussioner under seminarier och grupparbeten över fysiologiska och allmänbiologiska frågor

Sammanställa, tolka, utvärdera samt redovisa skriftligt och muntligt resultat från projekt och laborationer

Tillämpa och utöka sin förmåga att söka information i bibliotek och databaser samt att kritiskt granska informationsutflödet inom något för kursen relevant område.

Författa en uppsats i populärvetenskaplig form med angivande av litteraturkällor, samt granska och kommentera uppsats författad av någon annan kursdeltagare.

Innehåll

Kursen består av två delkurser – djur- och växtfysiologi. Båda delkurserna har en laboratorie-/seminariedel på 3 hp/ delkurs och en teoridel på 4 hp/delkurs. Författandet av en uppsats inom växt- eller djurfysiologi ger 1 hp.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, seminarier och grupparbeten.

Anatomiska studier (mikroskopi) av olika växtpreparat..

De flesta laborationerna utgår från människan som modelldjur och experimenten utför kursdeltagarna på sig själva eller genom datorsimuleringar. Ett experiment görs på organ från fisk

På kursen förekommer diskussionsseminarier där intressanta biologiska och etiska frågeställningar diskuteras (bl.a. genmodifierade växter, könsskillnader, djurförsök, användning av stamceller).

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, seminarier, litteraturredovisningar och grupparbeten. Deltagande i gruppundervisning och laborationer är obligatorisk.

Examination

Två skriftliga delprov om 4 hp per delkurs.

Muntlig redovisning av laborationerna sker vid ett seminarium (3 hp per delkurs).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin