Spanska D2

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5SP012

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SP012
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Romanska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 december 2006
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2006-12-07.

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen med spanska som huvudområde (Spanska A-C)

Mål

Utbildningen syftar till att ge en ämnesteoretisk fördjupning i spanska språket eller litteraturen, förtrogenhet med den språkvetenskapliga eller litteraturvetenskapliga forskningens metoder och problem samt ett vetenskapligt betraktelsesätt.

Efter avslutad kurs ska studenten

- i tal och skrift på spanska kunna uttrycka sig varierat och väl anpassat till situation och mottagare

- ha breddat och fördjupat sina kunskaper inom de ämnesområden som väljs som delkurser

Innehåll

Kursen består av fyra valfria delkurser.

Valfria delkurser:

Delkurs 1. Språkvetenskap II (7,5 hp; valfri)

Orientering om olika språkvetenskapliga metoder. Studium av ett antal artiklar angående något centralt problem inom spansk språkvetenskap.

Skriftlig eller muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna redogöra för de inhämtade kunskaperna i en skriftlig PM på spanska

- med handledaren på spanska kunna diskutera relevanta frågor och aspekter rörande det studerade specialområdet

Delkurs 2. Litteraturkunskap II (7,5 hp; valfri)

Orientering om olika litteraturvetenskapliga metoder. Studium av ett antal artiklar angående något centralt problem inom spansk litteraturvetenskap.

Skriftlig eller muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna redogöra för de inhämtade kunskaperna i en skriftlig PM på spanska

- med handledaren på spanska kunna diskutera relevanta frågor och aspekter rörande det studerade specialområdet

Delkurs 3. Specialinriktad litteraturkurs (7,5 hp; valfri)

Studium av ca 1 200 sidor text som valts i samråd med examinator och som belyser något specialområde som exempelvis spansk ekonomi, politik, samhällskunskap, historia.

Skriftlig eller muntlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna redogöra för de inhämtade kunskaperna i en skriftlig PM på spanska

- med handledaren på spanska kunna diskutera relevanta frågor och aspekter rörande det studerade specialområdet

Delkurs 4. Italienska (7,5 hp; valfri)

Genomgång av grunderna i italienska (uttal, grammatik, ordförråd).

Muntlig och skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten

- ha förvärvat grundläggande kunskaper i italienska

- ha förvärvat grundläggande insikter i strukturella likheter och skillnader mellan spanska och italienska

Delkurs 5. Franska (7,5 hp; valfri)

Genomgång av grunderna i franska (uttal, grammatik, ordförråd).

Muntlig och skriftlig examination.

Efter avslutad kurs ska studenten

- ha förvärvat grundläggande kunskaper i franska

- ha förvärvat grundläggande insikter i strukturella likheter och skillnader mellan spanska och franska

Undervisning

Se ovan under Innehåll.

Examination

Examination sker både skriftligt och muntligt. Som betyg används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att detta betyg erhållits på minst 22,5 högskolepoäng.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen avser fjärde terminens studier i ämnet spanska och får tillsammans med Spanska A, Spanska B, Spanska C och Spanska E ingå som huvudämne i masterexamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin