Studieteknik

1 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TN000

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TN000
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 19 mars 2007
Ansvarig institution
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Behörighetskrav

Kursen ges endast för studenter inom teknisk-naturvetenskapliga fakultetens grundutbildning och alltid integrerad i en annan kurs. Denna kurs utgör ett komplement till vissa andra kurser och villkoret för att få delta är att studenten är antagen till den kurs det gäller.

Mål

Studenten kan tillämpa olika läs-, antecknings- och problemlösningstekniker.

Studenten kan redogöra för olika lärstilar

Studenten kan redogöra för hur tidsplanering och studievanor kan påverka studieresultatet.

Innehåll

  • Lärstilar
  • Studievanor
  • Problemlösning
  • Anteckningstekniker
  • Lästekniker
  • Olika test för att uppnå självkännedom

Fokus för kursen ligger på reflektion och förmåga att hitta nya infallsvinklar på studierna.

Studenten får genom de olika övningarna i kursen en bas för att reflektera över sitt eget personliga arbetssätt och lärstil, för att finna det sätt som passar studenten bäst.

Kursen ges endast i direkt samverkan med en annan kurs inom teknisk-naturvetenskapliga fakultetens kursutbud. Den kursens innehåll utgör material för de studietekniska övningarna.

Undervisning

Undervisningen sker i form av information om de olika momenten följt av övningar enskilt eller i grupp och diskussioner om övningsresultaten. Inlämningsuppgifter ingår.

Examination

Examination sker genom skriftlig och/eller muntlig redovisning av anvisade uppgifter. För att få godkänt på kursen krävs: Aktivt deltagande i alla övningar och moment samt godkänd redovisning av de tre inlämningsuppgifter som ingår i kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin