Rening i samband med energiproduktion

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TE210

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE210
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 mars 2008
Ansvarig institution
Institutionen för elektroteknik

Behörighetskrav

120 hp genomgångna kurser inom teknik och naturvetenskap, inklusive elektromagnetism och grundkurs i kemi.

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna

  • föreslå, motivera och utvärdera lösningar till olika energiproduktionsrelaterade miljöproblem,
  • göra uppskattningar av effektiviteten hos processer för att kontrollera utsläpp vid energiproduktion, och bedöma fördelar och nackdelar för olika metoder,
  • utvärdera kommersiella lösningar med avseende på effektivitet, biprodukter och kostnad,
  • ge användbara kriterier för plasmaassisterade processer,
  • fastställa lämplighet av enskilda typer av plasma för tillämpning i miljö- och materialteknik.

Innehåll

Föroreningskontroll. Fördelar och nackdelar med olika teknologier för gasrening. Tillämpning inom icke förnybar energiproduktion: fossila bränslen, avfallskraftverk (WTEP), förbränning, förgasning och rökgasefterbehandling. Energiproduktion från biomassa. Kontroll av föroreningar från vägtrafik och marina fartygsmotorer. Efterbehandling av avgaser. Katalys. Plasmaassisterade tekniker. Omvandling av CO2, NOx, SO2 och kolväten, reduktion av partikelämnen. Materialaspekter inom förnybar energi: hållbarhet, seghet, reduktion av oljud. Material för recirkulation av avgaser.

Undervisning

Föreläsningar, projektarbete och seminarier.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut. Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete och uppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin