Presentation och publicering

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV006

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GV006
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 mars 2008
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med 40 p/60 hp i geovetenskap eller biologi.

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande ha

  • fördjupad kunskap om och förståelse av de olika stilarna för muntliga och skriftliga presentationer
  • förbättrad färdighet i att muntligt och skriftligt presentera vetenskapliga arbeten
  • fördjupad medvetenhet om de krav som ställs när man ska göra en muntlig och skriftlig presentation av vetenskapliga arbeten

Innehåll

De grundläggande kraven och olika stilar för muntlig och skriftlig presentation. Beskrivning av innehåll i olika delar av en vetenskaplig artikel. Hur undviker man typiska språkliga och stilistiska misstag? Övningar i skriftlig och muntlig presentation av olika typer av vetenskapliga arbeten, samt i hur man granskar manuskript.

Undervisning

Föreläsningar, individuella övningar i obligatoriska muntliga och skriftliga presentationer.

Examination

Obligatoriska presentationer och redovisningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin