Globalhydrologi

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1HY115

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1HY115
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 mars 2008
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med minst 90 hp inom området geovetenskap alternativt 90 hp inom området fysik.

Mål

Efter genomförd kurs ska studenten

  • kunna de grundläggande processerna i markytans energibalans
  • kunna genomföra mikrometeorologiska mätningar och dataanalys
  • kunna bedöma hur de hydrologiska processerna verkar på regional och global skala i olika klimatområden
  • ha en översikt över hydrologin i olika klimatområden och en fördjupad insikt inom ett (eget valt) specifikt klimatområde
  • ha insikt i vattenanvändning inom olika sektorer och vattenförvaltning i olika skalor samt de begrepp som används inom vattenförvaltning
  • kunna relatera olika former av mänsklig påverkan på vattenresurser till problem inom vattenmiljö och vattenförsörjning
  • känna till de viktigaste organisationerna som förvaltar internationella avrinningsområden eller utarbetar policydokument för hanteringen av internationella vattenresurser
  • kunna diskutera följderna av klimatförändringar på vattenresurser och vattenmiljö i olika delar av världen

Innehåll

Mikrometeorologisk teori, mätteknik och analys. Globala hydrologiska processer (nederbörd, avrinning och avrinningsbildning, energibalansen). Vattenresurser i ett internationellt perspektiv; gränsvatten och vattengränser. Vattenanvändning i olika sektorer (kommunalt, industriellt, jordbruk). Vattenförvaltning. Virtuellt vatten. Mänsklig vattenpåverkan, såväl fysisk (fragmentering, fördämning) som kemisk (föroreningar). Hydrologi och vattenanvändning i olika klimatområden. Klimatets påverkan på hydrologin, vattenresurserna och människans livsvillkor.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, projektarbete och projektrapport.

Examination

Prov anordnas vid slutet av kursen. För att kursen skall bedömas godkänd fordras att individuella projektrapporter och seminariepresentationer bedömts godkända. Examinationen är uppdelad på tentamen 6 hp, seminariepresentationer 1 hp och projektarbete 3 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin