Kemiska bibliotek och effektiv syntes

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB455

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB455
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 mars 2008
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

120 hp med 40 p/60 hp kemi eller motsv.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenterna kunna

  • tillämpa grunderna för retrosyntetisk analys
  • diskutera avancerade metoder i organisk syntes
  • beskriva och planera diversitetsorienterad syntes (DOS)
  • redogöra för strategier i kombinatorisk och parallell syntes
  • planera kemisk syntes av peptiderga och icke-peptiderga bibliotek
  • diskutera, planera och genomföra konstruktion och utvärdering av ett bibliotek av molekyler med låg molekylvikt

Innehåll

Fundamentala och avancerade metoder i organisk syntes: DOS, diversitetsorienterad syntes för effektiv framställning av föreningar som väl representerar den kemiska rymden. Utveckling av syntesvägar för effektiv (3-5 steg) framställning av bibliotek av små molekyler med stor variationsrikedom map skelett och stereokemi, och med hög potential för inkorporering av funktionella grupper i flera positioner.

Grunderna för kemisk genetik: Nyttjande av små molekyler för att förstå biologiska processer på ett systematiskt sätt.

Utveckling av effektiva syntes metoder: Syntesmetoder för high throughput, fastfas syntes och multikomponentsyntes i lösning.

Analys och monitorering av kombinatoriska bibliotek.

Under den experimentella delen av kursen skall studenten planera, framställa och analysera ett mindre kemiskt bibliotek av organiska molekyler.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt i stor utsträckning i form av laborativa och teoretiska övningar och projekt. Träning ges i att meddela muntliga och skriftliga rapporter. Övningar och projekt är obligatoriska och utföres individuellt.

Examination

En skriftlig tentamen ges vid kursens slut. För godkänt på kursen måste såväl de teoretiska som de experimentella momenten vara godkända. Skriftlig tentamen motsvarar 10 hp, obligatoriska övningar, laborationer och rapporter motsvarar 5 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och de obligatoriska momenten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin