Ordens makt - maktens ord. Språk och retorik i Ryssland

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5RY026

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5RY026
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Slaviska språk A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 november 2007
Ansvarig institution
Institutionen för moderna språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-08.

Behörighetskrav

Uppfyllda krav för kandidatexamen samt Sv B/Sv2 B.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

- ha förmåga att kritiskt analysera olika typer av diskurs

- kunna identifiera olika retoriska strategier

- kunna använda sig av grundläggande retoriska strategier i tal och skrift.

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande insikter i instrumentell språkanvändning i den ryska kontexten och belyser områden som språk och ideologi, sovjetspråkets karaktäristiska drag och utveckling, språkpolitik och språknormering, den postsovjetiska massmediala offentligheten och konsumtionssamhällets retoriska landskap.

Undervisning

Kursen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kunskapskontroll sker genom ett skriftligt och muntligt slutprov.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

För ämnesfördjupning till magisterexamen krävs ytterligare 22,5 hp på avancerad nivå inom huvudområdet, varav minst 15 hp ska vara ett självständigt arbete. För masterexamen krävs ytterligare 52,5 hp varav minst 30 hp ska vara ett självständigt arbete.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin