Operativsystem I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DT044

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DT044
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 mars 2008
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Programmeringsteknik I och II, Datorarkitektur I.

Mål

Efter genomgången kurs skall deltagarna:

  • Kunna redogöra för hur operativsystem växelverkar med maskin- och programvara.
  • Kunna beskriva hur operativsystem är uppbyggda internt, samt kunna redogöra för de grundläggande principerna och teorierna för detta.
  • Kunna förklara och använda algoritmer för: schemaläggning, synkronisering, och minnesallokering.
  • Kunna lösa enklare programmeringsuppgifter inom t.ex. synkronisering, filsystem, och informationsskydd.

Innehåll

Kursen omfattar:

  • Processer och processynkronisering, speciellt med avseende på baklås.
  • Principer för programmering och schemaläggning av parallella system av processer.
  • Minnes- och namnhantering för objekt med hjälp av sidindelning och segmentering.
  • Metoder för minnesallokering.
  • In- och utmatningssystem, filsystem samt informationsskydd.
  • Fallstudier: Unix, Windows, m.fl.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Det teoretiska momentet som omfattar 3 hp examineras med tentamen och det praktiska momentet som omfattar 2 hp examineras med uppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin