Evolutionära processer

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG373

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG373
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 mars 2008
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

120 hp, inklusive alt. 1) 40 p/60 hp biologi samt 20 p/30 hp kemi eller 20 p/30 hp geovetenskap. alt. 2) 60 p/90 hp biologi.

Mål

Efter kursen ska studenten

  • förstå och redogöra för centrala begrepp och processer inom evolutionsbiologin
  • kunna förklara och rekonstruera evolutionära processer utifrån dessa begrepp och processer
  • kunna arbeta med matematiska modeller för evolutionära processer och förstå deras uppbyggnad
  • kritiskt granska deras underliggande antaganden och prediktioner och planera vetenskapliga experiment för att testa dessa modeller
  • kunna sammanfatta traditionella modeller för evolutionära processer och relatera dessa till moderna studier av samma processer
  • kunna värdera, kontrastera och motivera ett ställningstagande kring kontroversiella hypoteser och modeller för evolutionära processer.

För studenter som läser kursen som startkurs på masterprogrammet i biologi ingår delkursen Aktuella trender i biologin. Efter denna delkurs ska studenten

  • visa insikt om biologins forskningsfront, historia och roll i samhället samt biologers yrkesliv
  • visa insikt i genusperspektiv, forskningsetik och vetenskapsfilosofi.

Innehåll

Kursen fokuserar på följande begrepp och processer: Fenotypisk och genetisk variation, genetisk drift, selektion, ärftlighet, inavel, fenotypisk plasticitet, genotyp-miljö-interaktioner, maternella och paternella effekter, evolutionära begränsningar, evolutionära och ekologiska avvägningar ("trade-offs"), reproduktiva kostnader, populationsdifferentiering, arter och artbegrepp, artbildningsprocesser.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, grupparbeten och självständigt arbete med planering av vetenskapliga studier, självständigt litteraturarbete. Stor vikt läggs vid problemformulering, hypotestestning och övningar kring kreativt tänkande. I övningar ligger även att kritiskt bedöma realismen in olika planerade försök, att arbeta i grupp under kort tid för att formulera och planera försök, och att presentera resultaten av dessa diskussioner.

Inom kursen utför studenterna ett litteraturprojekt om 4 hp. De studenter som läser delkursen Aktuella trender i biologin, vilken löper som en seminarieserie under hela kursperioden, utför i stället ett litteraturprojekt om 2 hp.

Examination

Teorikursen (11 hp) examineras genom skriftlig tentamen och obligatoriska övningar och seminarier. För delkursen Aktuella trender (2 hp) fordras närvaro och aktivt deltagande i seminarier för godkänt. För litteraturprojektet (2 hp eller 4 hp) fordras en godkänd uppsats som diskuteras vid ett seminarium.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin