Avancerad interaktionsdesign

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MD001

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MD001
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Människa-datorinteraktion A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 november 2007
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 högskolepoäng eller motsvarande varav minst 60 högskolepoäng eller motsvarande i ett datarelaterat ämne.

Mål

Huvudmålet med kursen är att studenten ska kunna utforma och konstruera interaktiva system med utgångspunkt i användare och deras behov. Kursen ska ge fördjupad kunskap i interaktionsdesign och dess praktiska tillämpning.

Efter genomgången kurs skall studenten ha praktiska erfarenheter i att:

- kunna formulera designproblem och göra lämpliga avgränsningar

- kunna bedriva fältstudier och kontextuella analyser

- kunna leda designworkshops

- kunna bedriva utvärderingsarbete

- kunna förstå tekniska begränsningarna och producera leverabler till konstruktion anpassade efter deras behov

Studenten ska kunna relatera till övergripande designteori och viktiga begrepp såsom upplevelser, kreativitet och reflektion

Innehåll

- Analys av användare

- Krav-/behovsanalys

- Metoder som stödjer design

- Kreativitet

- Design i olika former och material

- Prototyping

- Designdokumentation

- Utvärdering

Undervisning

Föreläsningar, handledda workshops och projektarbete i fält i grupp

Examination

Aktivt designarbete i grupp. Såväl muntlig som skriftlig redovisning (presentation och dokumentation) av projektarbeten.

Aktivt deltagande i teoriseminarier

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin