Immunologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG313

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG313
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 november 2007
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

120 hp, inklusive Alt. 1) 40 p/60 hp biologi och 20 p/30 hp kemi alt. 2) kemi 40 p/60 hp inkl. Biokemi 10 p/15 hp och biologi 20 p/30 hp inklusive molekylärgenetik 10 p/15 hp.

Mål

Att ge en bred och detaljerad översikt av hela det immunologiska fältet, samt detaljerad kunskap om många av de viktigaste immunologiska teknikerna.

Efter kursen ska studenten kunna

 • förstå immunologisk terminologi
 • redogöra för de olika hematopoetiska cellgrupperna vad gäller fenotyp, funktion och distribution
 • redogöra för hur dessa celler bildas och i vilka organ detta sker samt hur det styrs med hjälp av tillväxt och differentieringsfaktorer samt celladhesionsmolekyler
 • redogöra för skillnader mellan adaptivt och icke adaptivt (innate) immunförsvar, vad gäller specificitet, minne och kinetik
 • redogöra för de olika genetiska mekanismer samt de selektionsmekanismer på molekylär och cellulär nivå som styr bildandet av den enorma mängd antigenspecifika receptorer, immunglobuliner och T-cellsreceptorer, som är grunden för det adaptiva immunförsvaret hos vertebrater.
 • redogöra för immunsvar mot olika patogener samt hur dessa patogener genom olika virulensfaktorer påverkar immunsystemets möjligheter att bekämpa infektionen
 • redogöra för de mekanismer och komponenter som deltar i ett inflammatoriskt svar
 • redogöra för olika immunologiska sjukdomar och uppkomst-mekanismer för dessa på molekylär och cellulär nivå
 • redogöra för immunsvar mot tumörer och transplanterad vävnad
 • redogöra för olika typer av immunoterapier och vaccinationer
 • redogöra för olika immunologiska metoder och kunna genomföra några av dessa
 • analysera immunologiska försöksdata, dra slutsatser och generera hypoteser
 • genomföra ett immunologiskt projekt med litteratursökning och presentera resultaten skriftligt, i form av en sammanfattning, samt muntligt, i form av en vetenskaplig presentation
 • läsa och förstå både original och översiktsartiklar inom i praktiken hela det immunologiska fältet

Innehåll

Studenten uppnår målen genom att tillägna sig kunskap om immunsystemet och dess delkomponenter, molekylära och cellulära processer för utveckling av immunsystemet, hur immunsystemet fungerar i hälsa och vid immunologisk sjukdom, cancer och transplantation samt hur immunoterapier och vaccinationer kan användas för att hämma eller förebygga sjukdom. Denna kunskap inhämtas genom föreläsningar som täcker i praktiken hela det immunologiska fältet, genom självstudier samt genom laborationer där studenterna bekantar sig med viktiga och vanliga immunologiska metoder. Ett vetenskapligt arbets- och förhållningssätt fås också genom noggrant journalförande av sitt laborativa arbete samt problemlösning vid seminarier där vetenskapliga data analyseras (teoretiska övningsuppgifter).

Immunologiska projekt med litteratursökning och muntlig och skriftlig redogörelse av vetenskapliga data ger färdighet i hur man söker information samt hur man strukturerar och presenterar denna information.

Flera kursmoment har yrkeslivsanknytning:

 • Grunder i vetenskapligt arbets- och förhållningssätt.
 • Färdigheter i dokumentation samt kritisk utvärdering av vetenskapliga data
 • Muntlig och skriftlig presentation på både engelska och svenska .
 • Genom sina breda och gedigna kunskaper i immunologi kommer studenterna att vara attraktiva på arbetsmarknaden för både små, medel och stora biotech-företag, för farmaceutisk industri samt i biståndsprojekt.

Delkurser: Teori, 9 hp; Laborationer, 3 hp; Övningar 3 hp

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Deltagande i laborationer och därtill hörande lektionsundervisning är obligatorisk.

Examination

För godkänt slutbetyg krävs godkänt deltagande i obligatoriska övningar (laborationer, inklusive godkänd laboratoriejournal, motsvarande 3 hp, teoretiska övningsuppgifter och projektarbeten motsvarande 3 hp, samt godkänt resultat på tentamina motsvarande 9 hp. Två skriftliga tentamina ges, varav den ena avser teoretisk kunskap, den andra teoretisk kunskap och teoretisk laborativ färdighet samt analys av data och immunologiska problem.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin