Dynamiska geosystem - global förändring

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV014

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GV014
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 november 2007
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med minst 60 p/90 hp inom området geovetenskap eller biologi alternativt fysik tillsammans med 20 p/30 hp geovetenskap (geofysik)

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande

  • ha en god förståelse av de underliggande dynamiska principerna i atmo-, bio-, hydro-, kryo- och litosfären
  • känna till sambanden och kopplingarna mellan atmo-, bio-, hydro-, kryo- och litosfären och hur energiflöden och samspel mellan dessa sfärer skapar en dynamisk geosfär
  • kunna redogöra för hur samspelet mellan geosfärens komponenter skapar dynamiska resonanser och deras vikt vid globala förändringar
  • kunna redogöra för hur geosfärens komponenter påverkar samspel och förändringar i olika tidsskalor
  • kunna ge en helhetsbild av global förändring som en effekt av ett dynamiskt geosystem
  • förstå principerna i kopplingen mellan biosfären och den övriga geosfären under den geologiska tidsskalan
  • känna till de aktuella frågeställningarna inom geovetenskaplig systemlära och de senaste rönen inom ämnet global förändring.

Innehåll

Introduktion till de grundläggande fysikaliska processerna i geosystemet. Diskussion av hur processer och variationer i processerna i atmo-, bio, hydro-, kryo- och litosfärerna är kopplande mellan olika energiöverföringsmekanismer, exemplifierat genom ett antal fallstudier. De första veckorna fokuseras på geosystemets grundläggande principer, biosystemets evolution, samt en översikt av det planetära systemet. De följande veckorna under kursens gång fokuseras på speciellt konstruerade tidsenheter (case units) vilka studerar kopplingarna i geosystemet i olika tidsskalor. Första tidsenheten fokuseras på förändringar i tidsskalor på 10 miljoner-1miljard år vilka styrs av tektoniska processer, och omfattar Wilson cykler. Andra tidsenheten fokuseras på istider och Milhankovitch tidskalor på 10 000-1 miljon år. Den tredje tidsenheten behandlar variationer och ändringar i tidsskalan av industrialiseringen och de meteorologiska dataserierna under de senaste 10-1.000 åren.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och seminarier

Examination

Deltagande i övningar och seminarier är obligatorisk. Prov anordnas i slutet av kursen. Del i examination i form av uppsatsarbeten och seminariepresentationer.

Examinationen är uppdelad på skriftligt prov 7 hp och obligatoriska moment 3 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin