Kvantfältteori

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1SV037

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1SV037
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 november 2007
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp inkl. Kvantmekanik MN2 eller fk, Relativistisk kvantmekanik MN1 eller motsvarande kunskaper.

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten behärska de matematiska verktyg som användes för att beskriva system av identiska partiklar och processer där sådana partiklar skapas eller förintas; skall förstå sambandet mellan symmetrier och rörelsekonstanter, skall kunna skriva ner uttrycken för spridningsamplituden i störningsteori och kunna beräkna denna i lägsta ordning, skall också kunna beräkna bredder för enkla sönderfall, och skall ha en uppfattning om renormeringsbegreppet.

Innehåll

Andrakvantisering. Skapelse- och förintelseoperatorer för Bose- och Fermipartiklar. Fältoperatorer. Observabler. S-matrisen. Störningsteori och Feynmandiagram. Renormering. Tillämpningar: koherenta tillstånd, växelverkan mellan fotoner och icke-relativistiska elektroner. Kvantelektrodynamik. Svaga och elektromagnetiska sönderfall.

Undervisning

Föreläsningar och lektionsövningar.

Examination

Inlämningsuppgifter under kursens gång. Betyget på kursen beror på kvaliteten på de inlämnade lösningarna. För betyget 5 krävs att studenten på egen hand lyckats lösa uppgifterna och därvid visat god teoriförståelse. Om lösningarna visar på luckor i förståelsen ges betyget 4. Om studenten behöver avsevärd hjälp för att lösa uppgifterna kan betyget 3 erhållas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin