Mekanik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA104

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA104
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 mars 2008
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Linjär algebra och geometri I, Envariabelanalys. Eller motsvarande.

Mål

Mekaniken utgör en grundläggande del av den klassiska fysiken med mycket stora tekniska tillämpningar. Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för fundamentala storheter inom kinematik och dynamik för partiklar, partikelsystem och stela kroppar samt deras tekniska tillämpningar
  • redogöra för teorin i den klassiska mekaniken, bestående av relationer mellan de fundamentala storheterna utgående från Newtons lagar
  • tillämpa denna teori genom att analysera fysikaliska förlopp och ställa upp matematiska modeller för olika föremåls rörelse
  • visa analytisk problemlösningsförmåga vid mekaniska och tekniska tillämpningar
  • genomföra fysikaliska experiment samt förklara och försvara resultaten

Innehåll

Partiklars kinematik.

Partiklars dynamik: kraft, rörelsemängd, Newtons lagar, arbete och energi. Impuls.

Partikelsystem, masscentrum. Kraftmoment, rörelsemängdsmoment.

Stel kropps rörelse: Tröghetsmoment, Eulers lagar för translation och för rotation kring fix punkt.

Modeller för föremåls rörelse med tillämpningar

Experimentellt arbete, laborationer, skriftliga redogörelser

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp). Under kursen ges en dugga och/eller inlämningsuppgifter som ger bonus vid sluttentamen och vid första ordinarie omtentamen. För godkänd kurs fordras även godkänd laborationskurs ( 1 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin