Toxikologi D

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG381

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG381
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 mars 2008
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Kandidatexamen inklusive alt. 1) 40 p/60 hp biologi samt 20 p/30 hp kemi eller 20 p/30 hp geovetenskap. alt. 2) 60 p/90 hp biologi.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna

  • redogöra för grundläggande toxikologiska principer samt beskriva hur olika kemikalier tas upp, omsätts och elimineras från kroppen
  • redogöra för olika organs betydelse vid detoxifiering/toxifiering av kemikalier, samt redogöra för mekanismer vid kemikalieinducerad neurotoxicitet och endokrin toxicitet
  • beskriva olika beteendetester och deras betydelse för att upptäcka olika neurologiska och endokrinologiska störningar
  • beskriva när olika kemikalier är som mest toxiska, vilka mekanismer som ligger bakom störningarna. Kunna diskutera när och hur olika kemikalier kan samverka under utvecklingen för att inducera skador
  • beskriva olika genetiska testmetoder, samt skador efter olika typer av joniserande strålning
  • tillämpa olika toxikologiska frågeställningar inom de olika yrkesdisciplinerna och ha kännedom om olika riskbedömningskriterier. För studenter som läser kursen som startkurs på masterprogrammet i biologi ingår delkursen Aktuella trender i biologin. Efter denna delkurs ska studenten
  • visa insikt om biologins forskningsfront, historia och roll i samhället samt biologers yrkesliv
  • visa insikt i genusperspektiv, forskningsetik och vetenskapsfilosofi.

Innehåll

Allmänna toxikologiska principer och disposition av toxiska ämnen: Momentet innefattar grundläggande beskrivning hur ämnen: absorberas, distribueras och elimineras från kroppen. Momentet innehåller kännedom om toxikokinetiska modeller och biotransformations processer.

Toxicitet i specifika målorgan - effekter och mekanismer: Momentet innefattar grundläggande toxikologisk kunskap om kemikaliers inverkan på centrala organ som är av betydelse för ämnes upptag/eliminering och detoxifiering/toxifiering. Grundläggande kunskap om hur kroppens kommunikationssystem, nervsystemet och det endokrina systemet påverkas av kemikalier.

Beteendetoxikologi: Momentet innefattar grundläggande beteendetoxikologisk kunskap, hur man med olika beteendetekniker kan upptäcka kemikalier som ger funktionella störningar

Utvecklingstoxikologi: Momentet innefattar grundläggande kunskap om olika utvecklingsfaser; embryonal- och fosterutveckling, utveckling under nyföddhetsperioden. Kritiska utvecklingsfaser då teratogena skador och funktionella störningar induceras.

Genetisk toxikologi och joniserande strålning: Momentet innefattar grundläggande kunskap om genetiskt inducerade skador och generella genetiska testmetoder, samt mekanismer vid kemisk inducerade skador och skador efter joniserande strålning.

Toxikologi i samhället: Miljötoxikologi, livsmedelstoxikologi, klinisk toxikologi, epidemiologi, riskbedömning.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppundervisning, seminarier och laborationer. Deltagande i laborationer och därtill hörande lektionsundervisning är obligatorisk.

Examination

Delkurs Teori 8 hp: Skriftlig tentamen.

Delkurs Laborationer 4 hp: Skriftliga laborationsrapporter.

Delkurs Litteraturuppgift 1 hp: Skriftlig och muntlig presentation av litteraturuppgift.

För att kursen skall bedömas med betyget godkänd fordras att laborationer och seminarier godkänts. För delkursen Aktuella trender i biologin, 2 hp, fordras närvaro och aktivt deltagande i seminarier.

Övriga föreskrifter

Kan ej samtidigt tillgodoräknas i examen med 1BG209 Toxikologi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin