Ekologi D

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG382

Kod
1BG382
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 mars 2008
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

120 hp, inklusive alt. 1) 40 p/60 hp biologi samt 20 p/30 hp kemi eller 20 p/30 hp geovetenskap.

alt 2) 60 p/90 hp biologi.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna

  • redogöra för grundläggande evolutionsteori, samt teorier för beteenden och livshistorier
  • redogöra för teorier kring populationsdynamik, mellanartskonkurrens och trofiska interaktioner
  • redogöra för faktorer som påverkar artrikedom och dynamik i växt- och djursamhällen
  • redogöra för grundläggande födovävsteori inse hur ekologiska teorier är relevanta för att förstå naturvårdsproblem
  • redogöra för ekologiska processer och naturvårdsproblem i barrskog och myrmark
  • genomföra enkla datorsimuleringar av populationsdynamik
  • genomföra och rapportera en ekologisk undersökning
  • aktivt delta i diskussioner under seminarier där vetenskapliga texter ventileras

För studenter som läser kursen som startkurs på masterprogrammet i biologi ingår delkursen Aktuella trender i biologin. Efter denna delkurs ska studenten

visa insikt om biologins forskningsfront, historia och roll i samhället samt biologers yrkesliv

visa insikt i genusperspektiv, forskningsetik och vetenskapsfilosofi.

Innehåll

Kursen orienterar om pågående ekologisk forskning och utgör en bas för högre utbildning och arbete inom de områden där kunskaper i ekologi är viktiga, t.ex. naturvård och som underlag för arbete med hållbar utveckling. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Beteendeekologi, inkluderande kopplingen mellan ekologi och evolutionsteori, sexuell selektion, furageringsteori, parningssystem, släktskap, altruism, samarbete och grupplevande, anpassningar till biologiska fiender, evolutionen av signaler och kommunikation samt grundläggande livshistorieteori. I populationsekologin ingår modeller för populationstillväxt och populationsreglering. På samhällsnivå tar kursen upp modeller för mellanartskonkurrens och trofiska interaktioner (t.ex. Lotka-Volterramodeller, Tilmans modell för växtkonkurrens, skördemodeller), vad som driver succession och andra förändringar i växt- och djursamhällen, jämvikts och icke-jämviktsprocesser som förklaringar till variation i artrikedom samt födovävsteori. Flera moment som är relevanta för ett framtida arbete inom ekologi-naturvårdssektorn ingår, såsom kvantitativa metoder och datorsimuleringar, och tillämpade exempel från naturvården i viktiga ekosystem (barrskog, myr).

Undervisning

Kursen omfattar en teoridel i vilken ingår föreläsningar, datorsimuleringar, räkneövningar, seminarier och exkursioner. Delkursen Aktuella trender i biologin löper som en seminarieserie under hela kursen.

Examination

Deltagande i fältkurs, exkursioner, seminarier och räkneövningar är obligatoriskt och motsvarar 3 hp. Teoridelen (10 hp) omfattas av ett skriftligt prov och obligatoriska seminarier. Fältkursprojektet rapporteras som en skriftlig rapport och en symposiepresentation. För delkursen Aktuella trender i biologin (2 hp) fordras närvaro och aktivt deltagande i seminarier.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej samtidigttillgodoräknas med 1BG200 Ekologi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin