Biokemi I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB408

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB408
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1F, Kemi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 mars 2008
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

Kemiska ämnens struktur och funktion, 10 hp eller motsv.

Mål

Efter kursen skall den studerande:

  • kunna beskriva prokaryota och eukaryota cellers organisation.
  • kunna identifiera olika klasser av biomolekyler och förstå grundläggande samband mellan deras struktur och funktion.
  • kunna beskriva principerna för enzymers katalytiska förmåga samt analys av grundläggande enzymkinetik.
  • kunna beskriva biologiska membraners strukturella uppbyggnad samt redogöra för deras roll i signalöverföring och transport.
  • kunna redogöra i allmänna termer för hur energi omsätts i levande system.
  • vara bekant med de vanligaste metoderna för rening och analys av proteiner.
  • kunna planera och utföra en proteinrening där de vanligaste metoderna utnyttjas.
  • kunna ge exempel på samt motivera industriell användning av enzymer.

Innehåll

Prokaryota och eukaryota cellers uppbyggnad. Bioenergetik. Biomolekyler, centrala dogmat. Separationsstrategi och rening av tekniskt relevanta biomolekyler. Analys och renhetskontroll av preparerade molekyler. Enzymer: mekanismer, kinetik och industriell användning. Biologiska membraner. Signalöverföring. Översikt av energimetabolism.

Laborationer: Gelkromatografi, jonbyteskromatografi. SDS-PAGE. Enzymkinetik. Datorövning: 3-D struktur av proteiner och nukleinsyror.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 3 hp. Laborationerna inklusive kemiprofil/inlämningsuppgifter motsvarar 2 hp. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin