Energiteknik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA333

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA333
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 mars 2008
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Mekanik HI, Algebra och vektorgeometri, Funktionslära för

ingenjörer, eller motsvarande.

Mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande energitekniska processer och system och deras användning i samhället
  • genomföra enkla beräkningar gällande energiomvandlande maskiner som t.ex. pumpar, fläktar, värmeväxlare och värmepumpar
  • genomföra energitekniska experiment samt förklara och försvara resultaten.

Innehåll

Energitekniska processer och system.

- Hydromekanik, temodynamik, värmeöverföring

- Laborationer: värmeledning, värmepump

- Studiebesök: Forsmarks kärnkraftverk, Vattenfall Värme i Uppsala

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och studiebesök. Laborationer och studiebesök är obligatoriska.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp).

Under kursen löses inlämningsuppgifter som ger bonus vid sluttentamen och vid första ordinarie omtentamen.

För godkänd kurs fordras även godkänd laborationskurs (1 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin