Meteorologi och klimatologi

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1ME052

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1ME052
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 24 april 2008
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande

  • ha översiktliga kunskaper om atmosfärens uppbyggnad och fysik
  • kunskap om hur atmosfärens rörelsesystem (dynamik) fungerar
  • kunskap om hur jordens klimat ser ut och vad som påverkar det
  • kunskap om meteorologiska observationer och mätmetodik

Innehåll

Strålnings-, temperatur- och strömningsförhållanden i atmosfären. Kondensation och nederbörd. Luftmassor och fronter. Frontcykloner och anticykloner. Tropisk meteorologi. Meteorologiska standardinstrumentens funktion och användning samt mätningars noggrannhet. Molnklassificering. Klimatologi.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och hemuppgifter.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut, vilken motsvara 6 hp. Hemuppgifterna motsvarar 1,5 hp. För godkänt på kursen krävs godkänt på både tentamen och på hemuppgifterna.

För studerande som ej godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare prov efter överenskommelse med studierektorn.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin