Klimatet, energin och det moderna samhället

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MV004

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MV004
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 24 april 2008
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för klimat- och energifrågor utifrån ett hållbarhetsperspektiv;
  • beskriva hur klimatet påverkas av samhället, och hur klimatförändringar påverkar samhället i olika regioner och inom olika sektorer;
  • översiktligt beskriva dagens globala energiförsörjning samt närliggande förändringar i utbud och efterfrågan;
  • ge exempel på olika framtidsscenarier inom klimat- och energiområdet;
  • redogöra för och kritiskt förhålla sig till olika lösningsförslag på klimat- och energiproblem;
  • kritiskt argumentera för och emot olika forskares och andra aktörers ståndpunkter och argumentation i klimat- och energidebatten.

Innehåll

Kursen behandlar frågor rörande problematiken kring klimat och energiförsörjning. Uppmärksamhet ägnas åt växthuseffekten, klimatvariationer i tid och rum, metoder för klimatforskning och olika faktorer som påverkar klimatet. Vidare diskuteras olika energislags betydelse för det moderna samhället och dess historiska utveckling. Som en del av detta ges en orientering i energisystem och energikriser. I relation till detta diskuteras olika samhällens sårbarhet, både från ett historiskt och samtida perspektiv, och begrepp som Peak Oil (topproduktion) introduceras. Kursen gör även en ansats att belysa kontroverser kring forskning och politik: prognoser, riskforskning och försiktighetsprincipen. Därutöver behandlas konsekvenser av klimatförändringar och förändrade energitillgångar på bland annat ekosystem, vattenförsörjning, jord- och skogsbruk, naturkatastrofer, hälsa, ekonomi och konflikter. Slutligen belyses framtidsscenarier och strategier för att hantera klimat- och energiproblem.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion.

Examination

Studenten examineras löpande genom skriftlig förberedelse inför och aktivt deltagande vid seminarier (3 hp) samt vid kursens slut genom skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten (4,5 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen ingår även i Hållbar utveckling A, 30 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin