Introduktion till keltisk litteratur

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KS202

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KS202
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 23 oktober 2008
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Allmänt

Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-06. Kursplanen är reviderad 2008-10-23 och gäller fr.o.m. 2009-01-01.

Behörighetskrav

Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B i programgymnasiet/nya vuxenutbildningen.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

- kunna redogöra för huvuddragen i medeltida iriska och kymriska litterära genrer

- kunna redogöra för huvuddragen i medeltida irisk och kymrisk litteraturhistoria

- kunna redogöra för huvuddragen i det medeltida irländska och walesiska samhället

Innehåll

Delkursen fokuserar på centrala litterära genrer i medeltida irisk och kymrisk litteratur. Dessa illustreras genom studier av primärtexter i engelsk översättning och kritiska texter.

Undervisning

Undervisning på campuskursen: gruppundervisning. Undervisningsspråk är engelska. Undervisningen kan delvis ges med webbstöd.

Undervisning på nätkursalternativet: undervisning sker via den Internetbaserad lärmiljön. Ett antal fysiska träffar för gruppundervisning kan tillkomma. Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Inom campuskursen sker examinationen både muntligt och skriftligt samt genom fortlöpande bedömning. Inom nätkursalternativet sker examination skriftligt. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första provtillfället.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ges inom ramen för första terminens studier i ämnet keltiska språk och utgör en del av Keltiska språk A.

Övriga föreskrifter

För tillträde till kursen Keltiska språk B krävs ytterligare 22,5 högskolepoäng från Keltiska språk A.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid två provtillfällen följande termin. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin