Elektriska system

20 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE650

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE650
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 mars 2009
Ansvarig institution
Institutionen för teknikvetenskaper

Behörighetskrav

Beräkningsvetenskap I. Mekanik HI. Analog elektronik. Digital konstruktion. Automatiserings- och robotteknik. Statistik för ingenjörer.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • konstruera och realisera en mät- och styrtillämpning i LabVIEW, givet en delvis ofullständig och tvetydig specifikation från en beställare.
  • utarbeta en enkel projektplan, regelbundet följa upp utfallet och avstämma med beställaren, samt vid behov revidera planen.
  • analysera frekvensegenskaper hos en analog mätsignal med hjälp av LabVIEW, redogöra för samplingsteoremet och designa ett lämpligt vikningsfilter.
  • designa och realisera enkla typer av digitala filter i LabVIEW för en given tillämpning och redogöra för hur de påverkar en signal.
  • redogöra för en PID-regulators funktion samt dimensionera och realisera en tidsdiskret sådan i LabVIEW för en given tillämpning, under iakttagande av nödvändiga stabilitetsvillkor.
  • prestera en bra totallösning på en icke-trival uppgift på föreskriven tid.
  • redovisa resultat muntligt och skriftligt för en beställare utan bakgrund i ämnesområdet

Innehåll

Programmering i LabVIEW:s språk G. Signalkonditionering och anpassningskretsar för sensorer och aktuatorer. Mätosäkerhet och statistisk analys av mätdata. Grunder i digital signalbehandling, samplingsteoremet, differensekvationer och Z-transformen, frekvensanalys, FIR- och IIR-filter. Tidsdiskreta regulatorer med tonvikt på PID, stabilitetsvillkor. Grunder i systemidentifiering. Stegvis förfining av en specifikation samt framtagande, avstämning och revidering av en projektplan i samråd med en beställare.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer, handledning och studiebesök.

Examination

Demonstration av inlämningsuppgifter i G (språket i LabVIEW) (5 hp), skriftlig examination av teori för digitala mät- och styrsystem (5 hp), skriftlig och muntlig redovisning samt demonstration av projektarbete (8 hp) samt aktivt deltagande i seminarier under kursens gång (2 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin