Hydrologi och vattenresursförvaltning

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1HY141

Kod
1HY141
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 mars 2009
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

45 hp geovetenskap. 15 hp matematik och 5 hp statistik rekommenderas.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna

  • beskriva vattnets kretslopp och de processer som ingår i detta
  • tillämpa vattenbalansekvationen på hydrologiska frågeställningar i olika rums- och tidsskalor
  • mäta de viktigaste komponenterna i kretsloppet, speciellt vattenföring i vattendrag förstå hur mänsklig verksamhet påverkar komponenterna i vattnets kretslopp
  • redogöra för människans utnyttjande av vattenresurserna, nationellt såväl som internationellt
  • genomföra och skriftligen rapportera resultatet av en mindre fältstudie

Innehåll

Vattnet och dess kretslopp. Avrinningsområdet: Vattenbalans. Markvatten, grundvatten. Inströmnings- och utströmningsområden. Topografins inverkan. Väderobservationer. Bestämning av arealnederbörd.

Avrinningsbildning. Orientering om avrinningsmodeller och hydrologiska prognoser. Mänsklig påverkan: Skogsbruk, jordbruk, stad, vattenreglering. Vattenförsörjning. Vattenplanering. Instrument och metoder för hydrologiska mätningar: Vattenföringsbestämning. Kartering av snötäcke och vattendelare. Grundläggande vattenkemiska mätmetoder. Loggerteknik.

Fältkurs: Vattenföringsbestämning. Analys av avrinningsområde. Kvalitetskontroll och utvärdering av hydrologiska data. Sammanställning och rapportering av fältkursresultat.

Studiebesök: Kommunal vattenförsörjning och vattenrening

Undervisning

Föreläsningar, övningar, studiebesök och en fältkurs ca 2 dagar.

Examination

Prov anordnas under kursens gång och/eller i slutet av kursen. För att kursen skall bedömas med betyget 3, 4 eller 5 fordras deltagande och godkänt på samtliga prov, övningar och fältkursrapport. Examinationen är uppdelad på tentamen 7 hp och fältkursrapport 3 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin