Biokemi I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB408

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB408
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1F, Kemi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 21 april 2009
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

Genomgången kurs Kemiska principer I/Grundläggande kemi, 10 hp eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • översiktligt beskriva prokaryota och eukaryota cellers organisation.
  • identifiera olika klasser av biomolekyler och redogöra för grundläggande samband mellan deras struktur och funktion.
  • beskriva principerna för enzymers katalytiska förmåga samt experimentellt analysera grundläggande enzymkinetik.
  • beskriva biologiska membraners strukturella uppbyggnad samt redogöra för deras roll i signalöverföring och transport.
  • redogöra i allmänna termer för hur energi omsätts i levande system.
  • redogöra för de vanligaste metoderna för rening och analys av proteiner samt planera och utföra en proteinrening där de vanligaste metoderna utnyttjas.
  • planera och utföra laboratoriearbete på ett korrekt och säkert sätt samt utföra enklare risk- och säkerhetsbedömningar
  • dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal samt muntligt/skriftligt redogöra för laborationens resultat
  • förklara den kemiska/biologiska bakgrunden till vardagliga biologiska fenomen samt beskriva hur kursinnehållet har betydelse för människan, miljön och samhället

Innehåll

Prokaryota och eukaryota cellers uppbyggnad. Bioenergetik. Biomolekyler. Centrala dogmat. Enzymer: mekanismer, kinetik. Biologiska membraner. Signalöverföring. Översikt av energimetabolism. Metoder för rening och analys av biomolekyler (gelkromatografi, jonbyteskromatografi. affinitetskromatografi, elektrofores).

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 3 hp. Laborationerna inklusive kemiprofil/inlämningsuppgifter motsvarar 2 hp. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin