Psykologi C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 2PS073

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2PS073
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Psykologi G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 september 2008
Ansvarig institution
Institutionen för psykologi

Behörighetskrav

Psykologi A+B. Undervisningen i Metod och statistisk analys förutsätter vissa kunskaper motsvarande statistik- och metodinnehållet på B-kursen i psykologi (enligt kursplan för senaste termin). De som inte läst motsvarande kursböcker på B-nivå bör inhämta innehållet i dessa. De som läst dem kan med fördel repetera innehållet före C-kursens början.

Mål

Delkurs 1: Metod och statistisk analys, bibliotekskunskap och rapportskrivning 7,5 högskolepoäng

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

· med datorstöd söka vetenskaplig litteratur i bibliotek

· tillämpa vedertagna regler (APA-manualen) vid rapportering av vetenskapliga data

· värdera statistiska metoder utifrån deras antaganden om datastruktur

· välja mellan avancerade parametriska metoder och med dessa utföra beräkningar och tolkningar på givna datamängder

Delkurs 2: Valbar delkurs 7.5 högskolepoäng

Se kursplan för aktuell kurs

Delkurs 3 Vetenskapligt arbete 15 högskolepoäng

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

· urskilja och formulera en vetenskaplig problemställning

· välja undersökningsdesign och statistisk metod i förhållande till problemställning

· sammanställa, analysera och tolka insamlade data i förhållande till en problemställning

· i seminarieform självständigt värdera och argumentera över en framlagd vetenskaplig uppsats

· som respondent resp. opponent värdera och muntligen argumentera över egna och andras uppsatser

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i, och erfarenhet av, de olika momenten i empirisk psykologisk forskning och vetenskapligt författarskap. Den ska vidare ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom främst statistisk analys av psykologiska data samt ge träning i att kritiskt granska vetenskapliga texter. Kursens allmänna mål är att förbereda till verksamhet inom psykologisk forskning och psykologiskt utredningsarbete. Härtill kommer fördjupning eller breddning efter fritt val i ett av psykologins studieområden. Kursen består av tre delkurser.

Delkurs 1: Metod och statistisk analys, bibliotekskunskap och rapportskrivning

Delkursen presenterar olika forskningsmetoder och deras tillämpning inom psykologin samt visar användningen av statistisk analys för deskription och inferens vid i första hand experimentella designer varvid såväl variansanalys som regressionsanalys behandlas. Som stöd för det vetenskapliga arbetet ges här anvisningar för författande och utformning av vetenskapliga rapporter samt i bibliotekskunskap.

Delkurs 2: Valbar delkurs

Kursen kan inhämtas på två sätt. Antingen väljs en på institutionen befintlig kurs, eller så väljer den studerande eller en grupp av studerande, ett område inom vilket man vill fördjupa sig. I det senare fallet utarbetas tillsammans med lämplig lärare förslag på en studieplan, vilken skall fastställas av kursledare, före starten av delkursen. Planen skall innehålla syfte, innehåll, mål, undervisning, examination, övriga föreskrifter och kurslitteratur.

Delkurs 3: Vetenskapligt arbete

Vid kursstarten väljer de studerande ett ämnesområde inom vilket de under handledning planerar och genomför och rapporterar ett självständigt vetenskapligt arbete. Arbetet löper parallellt med undervisningen under hela kursen. Det färdiga arbetet redovisas i en uppsats (C-uppsats) som ventileras under ett avslutande seminarium med opponent. I vetenskapligt arbete ingår även deltagande i uppsatsseminarier. Deltagande i uppsatsseminarier innebär närvaro vid uppsatsseminarier och att opponera på en C-uppsats. Varje studerande skall opponera på minst en C-uppsats och närvara vid minst 75 % av de uppsatsseminarier som annonseras under terminen.

Undervisning

Undervisningen ges i form av lektioner, gruppövningar, seminarier, studiebesök samt handledning.

Examination

Delkursen Metod och statistisk analys examineras vid skriftligt, individuellt prov. Bibliotekskunskap och rapportskrivning examineras genom obligatorisk närvaro samt arbetsuppgifter enligt lärares anvisningar. Uppsatsen betygsätts av examinator. Som betyg på kursen finns Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

För betyget godkänd på kursen krävs godkända resultat på de tre delkurserna. För betyget Väl godkänd krävs Väl godkänd på uppsatsen samt en av delkurserna Metod och statistisk analys och Valbar delkurs samt minst Godkänd på återstående delkurs.

För fullgjord kurs bedöms studentens prestation även i termer av ECTS-betygsskalan. På begäran från studenten, redovisas denna tilläggsinformation på intyg.

Övriga föreskrifter

Kursen kan även ingå i Beteendevetenskapligt kandidatprogram.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin