Masteruppsats i kulturgeografi

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2KU035

Kod
2KU035
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturgeografi A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kulturgeografiska institutionens styrelse, 4 mars 2010
Ansvarig institution
Kulturgeografiska institutionen

Allmänt

Kursen är obligatorisk på masterprogram i samhällsvetenskap med kulturgeografisk inriktning.

Behörighetskrav

Antagen till masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning kulturgeografi.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

- diskutera val av metod vid en kulturgeografisk undersökning

- analysera samhällsproblem med hjälp av kulturgeografisk teori och metodik

- självständigt diskutera och behandla kulturgeografiska frågeställningar

-urskilja och formulera kulturgeografiska problem och självständigt samla in och behandla material utifrån de formulerade frågeställningarna

- arbeta med grundläggande kvalitativa och kvantitativa metoder

- självständigt avgränsa, utforma och utföra en forskningsuppgift med relevans för teori och problemställning och tillämpa kulturgeografisk metod, författa och försvara en vetenskapligt upplagd uppsats

- självständigt genomföra en opposition

- aktivt och självständigt bidra i seminariediskussioner och genomföra presentationer av artiklar och av det egna arbetet.

Innehåll

De studerande skall i uppsatsen planera, genomföra och i skriftlig form redovisa, en kulturgeografisk vetenskaplig undersökning inom ämnet. Särskild vikt lägges vid teoretisk och metodisk fördjupning. Uppsatsen ventileras vid seminarium med i förväg utsedd opponent. Det pågående uppsatsarbetet redovisas kontinuerligt vid särskilda seminarier. Uppsatsen ges ut i vår serie Arbetsrapporter från Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

Undervisning

Undervisningen består av handledning och seminarier.

Examination

Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Kursen examineras genom författande av masteruppsats och uppsatsventilering. Betygsgrader: väl godkänd, godkänd eller underkänd. ECTS-betyg ges som kompletterande information.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin