Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 2PE174

Kod
2PE174
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Pedagogik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Pedagogiska institutionens styrelse, 22 april 2009
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Allmänt

Kursen är en fortsättningskurs på grundnivå och ingår i Beteendevetenskapliga programmet.

Behörighetskrav

För att bli antagen krävs att man är antagen till det beteendevetenskapliga programmet och genomgången B-nivå i Pedagogik, Psykologi eller Sociologi.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för centrala begrepp inom utvärderingsområdet
 • diskutera innebörden av utvärdering på olika nivåer som individ, program och samhälle
 • beskriva och diskutera framväxt och utveckling av utvärdering
 • beskriva olika utvärderingsansatser och värdera dessas tillämpbarhet i olika sammanhang
 • ange och diskutera olika problem inom utvärderingsområdet
 • utifrån ett givet fall föreslå och motivera en lämplig uppläggning av en utvärdering
 • kritiskt granska förslag till eller genomförd uppläggning av utvärderingar

Innehåll

 • Utvärderingsbegreppets utveckling
 • Utvecklingen av olika utvärderingsmodeller
 • Principer för och syften med olika utvärderingsmodeller
 • Problem inom utvärderingsområdet

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbete.

Examination

Examinationen består av individuellt skriftligt prov, seminariediskussion av utvärderingslitteratur och utarbetande i grupp och diskussion av utvärderingsplan. Betygskriterier redovisas i separat dokument.

Övriga föreskrifter

Som tilläggsinformation rapporteras också betyg enligt den sjugradiga skalan A, B, C, D, E, Fx, F.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin