Examensarbete i maskinteknik

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE662

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE662
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 maj 2009
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

130 hp godkända kurser inom högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
  • självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
  • göra bedömningar med hänsyn till relevanta tekniska, vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
  • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
  • självständigt arbeta inom det maskintekniska området

Innehåll

I examensarbetet skall studenten tillämpa kunskaper som har förvärvats under studietiden genom att självständigt behandla och redovisa en uppgift inom planerad tid. Uppgiften skall vara så vald att kunskaper från tidigare studier inom högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik kan tillämpas, breddas och fördjupas.

Undervisning

Självständigt forsknings- eller utvecklingsarbete, rapportskrivning, individuell handledning och seminarier.

Examination

Arbetet skall redovisas muntligt på ett seminarium. I examinationen ingår även att opponera på ett annat examensarbete inom det egna programmet.

Examensarbetet skall redovisas i form av en rapport skriven på engelska eller svenska. Samtliga rapporter skall innehålla en populärvetenskaplig sammanfattning omfattande ca en sida svensk text. En rapport skriven på svenska skall även innehålla en kort vetenskaplig sammanfattning (abstract) på engelska. Rapporten skall innehålla en introduktion till det valda ämnesområdet, en beskrivning av målet med projektet och övergripande strategi för att lösa det valda problemet, experimentella metoder, resultat, diskussion, referenser till vetenskaplig litteratur och en lista på den litteratur som lästs i samband med arbetets utförande.

Anvisningar för examensarbete finns tillgängliga på www.teknat.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin