Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FK119

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FK119
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk kemi A1N, Läkemedelsutveckling A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Farmaceutiska fakultetens grundutbildningskommitté, 10 september 2009
Ansvarig institution
Institutionen för läkemedelskemi

Allmänt

Motsvarar tidigare kurs 3FK019 Läkemedelskemi med datorbaserad läkemedelsdesign.

1,5 högskolepoäng motsvarar 1 poäng enligt tidigare studieordning.

Behörighetskrav

För studenter på apotekarprogrammet krävs 150 hp/100 p från termin 1-7 varav 60 hp/40 p farmaceutisk kemi inklusive organisk kemi och läkemedelskemi.

För studerande inom civilingenjörsprogrammet krävs att alla programmets kemikurser under årskurserna 1-2 skall vara godkända.

För antagning till fristående kurs krävs 150 hp/100 p, inklusive minst 22,5 hp/15 p organisk kemi varav 10,5 hp/7 p på B-nivå eller motsvarande kunskaper vilka prövas individuellt.

Kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå.

Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:

- förklara molekylmekanikkraftfältets uppbyggnad

- beskriva 3D-QSAR-metodologi samt kunna applicera denna på olika dataset

- beskriva olika strategier för att omvandla peptider till läkemedelsliknande molekyler

- använda ett dockningsprogram för att docka molekyler till ett enzym samt förstå grunderna i molekylär igenkänning

- använda databaser för att identifiera molekyler som uppfyller olika farmakoforkriterier

- beräkna de vanligaste fysikalisk-kemiska deskriptorerna och använda dessa i QSAR-analyser

- beskriva grunderna i PCA och PLS

- använda multivariata tekniker i experimentell design och optimering

- bygga modeller för att prediktera läkemedelsabsorption

- beräkna och förstå molekylär diversitet

Innehåll

Kursen ger en introduktion till metoder och strategier som används i läkemedelskemisk forskning med inriktning på datorbaserad läkemedelsdesign. Kursen innehåller moment såsom konformationsanalys, farmakoformodellering, strukturbaserad design, multivariat analys och 3D-QSAR.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av föreläsningar, seminarier och datorövningar.

Examination

Prov anordnas i slutet av kursen. För Godkänt betyg krävs godkänd muntlig redovisning av projektarbete och godkänd skriftlig tentamen samt deltagande i samtliga obligatoriska kursmoment. Varje student har möjlighet till sammanlagt sex tentamenstillfällen, dvs. en tentamen och fem omtentamina.

Komplettering av obligatoriska moment sker efter överenskommelse med kursansvarig lärare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin