Tillämpad beräkningsvetenskap

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TD248

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD248
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Teknik A1N, Tillämpad beräkningsvetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 mars 2010
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Flerdimensionell analys, Linjär algebra, Programmeringsteknik II och Beräkningsvetenskap III eller motsvarande.

Mål

För godkänt betyg ska studenten kunna

  • beskriva hur tredimensionell geometri representeras i datorn
  • identifiera lämpliga matematiska modeller inom strukturmekanik och strömningsmekanik
  • identifiera lämpliga numeriska metoder för att beräkna lösningar till dessa modeller
  • välja lämplig programvara för att lösa problemen
  • generera beräkningsnät och hantera avancerad programvara samt pre- och postprocessing
  • värdera beräkningsresultat med hjälp av den matematiska och numeriska teorin och därmed identifiera eventuella osäkerheter i resultaten
  • tolka beräkningsresultaten

Innehåll

Innehållet är kopplat till två olika tillämpningsområden: strömningsmekanik och strukturmekanik. De moment som ingår är nätgenerering och gränssnitt mot CAD, praktiska aspekter på FEM (finita elementmetoder) och FVM (finita volymmetoder), val av matematisk modell och justering av modellen, visualisering och postprocessning.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (3 hp) och godkända inlämningsuppgifter (2 hp).

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin