Isländska 1

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5NS092

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5NS092
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 mars 2010
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga sektionsnämnden 1998-06-03 och senast ändrad av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-01-18.

Behörighetskrav

En B (områdesbehörighet 2).

Kraven har sänkts jämfört med den ursprungliga områdesbehörigheten.

Mål

Kursen syftar till att ge en orientering om isländskans förhållande till övriga nordiska språk, särskilt svenska. Den ska ge grundläggande kunskaper i isländskans fonetik och grammatik och någon kännedom om ordbildningsläran.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

- läsa normala prosatexter på isländska med hjälp av ordböcker och andra hjälpmedel

- redogöra för modernt isländskt uttal och viktiga ljudförändringar (avljud, omljud, brytning) så att hon/han hittar i ordböcker

- analysera viktiga syntaxdelar i texten (predikat, subjekt, objekt)

- redogöra för kasusstyrning i isländskan och känna igen regelbundna kasus i texterna.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och övningar. Vissa moment kan vara obligatoriska.

Examination

Skriftligt eller muntligt prov vid kursens slut.

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Betygsskala: Väl godkänd, Godkänd, Underkänd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan inte ingå som huvud- eller biområde i en filosofie kandidatexamen. Kursen kan ingå som verktygskurs inom Masterprogram i svenska.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin