Avrinning

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TV443

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TV443
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 16 mars 2010
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp, varav 90 hp inom något av huvudområdena teknik eller naturvetenskap inklusive Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik 15 hp och Markvetenskap 15 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara och analysera hur avrinning bildas från olika ytor
  • beräkna avrinning från naturliga mänskligt påverkade områden
  • tillämpa en avrinningsmodell
  • analysera en avrinningsmodells styrkor och begränsningar

Innehåll

Teorier för avrinningsbildning. Beräkningsmetoder för avrinning från naturliga och hårdgjorda ytor. Flodvågsberäkning. Avrinningsmodellering. Dimensionerande flöden. Tätortshydrologi. Föroreningstransport i vattendrag. Effekter av mänskliga ingrepp på avrinning och vattenförekomst.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och datorlaborationer

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (4 hp) samt laborationer (1 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin