Fördjupning i onkologisk omvårdnad

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3FV316

Kod
3FV316
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vårdvetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 29 oktober 2009
Ansvarig institution
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Allmänt

Kursen är valbar och utgörs av verksamhetsförlagd utbildning och ingår i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot onkologisk vård, 60 hp. Kursen kan även genomföras inom internationellt utbytesprogram.

Behörighetskrav

Godkända kurser Omvårdnad och onkologi vid onkologiska sjukdomar I, 7,5 hp

Omvårdnad och onkologi vid onkologiska sjukdomar II, 7,5 hp, Specifik omvårdnad med inriktning mot psykosocial cancervård I, 7,5 hp, Specifik omvårdnad med inriktning mot palliativ vård I, 7,5 hp, Specifik omvårdnad med inriktning mot psykosocial cancervård II, 7,5 hp, Specifik omvårdnad med inriktning palliativ vård II, 7,5 hp

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • visa fördjupade kunskap om samverkan i vårdkedjan inom onkologisk vård
 • visa fördjupade kunskaper inom onkologisk omvårdnad
 • redogöra för säkerhetsaspekter vid cytostatikabehandling och radiologisk behandling

Färdighet och förmåga

 • visa fördjupad förmåga att självständigt identifiera och bedöma patientens behov och resurser, planera, genomföra och samordna onkologisk omvårdnad i samverkan med närstående och andra personalkategorier i vårdkedjan, enligt bästa tillgängliga evidens
 • självständigt utföra medicinska ordinationer inom onkologisk vård
 • tillämpa säkerhetsaspekter vid cytostatika behandling och radiologisk behandling
 • planera och genomföra undervisning och instruktioner för olika studentkategorier och vårdpersonal
 • utarbeta strategier för implementering av aktuella forskningsresultat samt initiera förändringsarbete inom onkologisk vård

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa fördjupad förmåga att utvärdera onkologisk omvårdnad
 • med ett professionellt och empatiskt förhållningssätt bemöta och kommunicera med patienter och närstående
 • reflektera över hur attityder och värderingar kan påverka patientens omvårdnad
 • utvärdera sina kunskaper, egna prestationer och förmåga till lyhördhet och samarbete samt identifiera behovet av fortsatt kunskapsutveckling och personlig utveckling

Innehåll

VFU inom

 • Onkologisk alternativt hematologisk vårdavdelning
 • Strålbehandlingsavdelning
 • Cytostatikamottagning
 • Palliativ enhet

Undervisning

Handledning av specialistsjuksköterska i samverkan med klinisk adjunkt/klinisk lektor

Litteraturstudier

Utarbetande av PM

Seminarier

OBLIGATORISKA MOMENT

Introduktion till kurs, seminarier, färdighetsträning, verksamhetsförlagda studier, studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning.

Examination

Examination av kursen innebär bedömning av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt enligt studentformulerade inlärningsmål, AssCE-formuläret (Löfmark, A. et Thorell-Ekstrand, I., 2009) studieuppgifter och kliniska examinationer relaterade till kursens mål.

Övriga föreskrifter

Student som ej blivit godkänd i verksamhetsförlagd utbildning har rätt att genomgå förnyad verksamhetsförlagd utbildning en gång. (6 kap. 21 § högskoleförordningen (1993:100))

Avbruten VFU i förtid

En student kan komma att underkännas och få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet kan komma att skada en annan person eller värdefull egendom om han eller hon fortsatt deltar i den verksamhetsförlagda utbildningen.

En individuell plan skall bestämmas för studenten och delges honom eller henne skriftligen. I denna plan, som skall beslutas av programkommittén, skall anges vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan få från institutionen och hur och när kontrollen kan äga rum samt hur dessa skall gå till. En student har rätt till maximalt två kontrolltillfällen, dock högst ett per år.

Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan programkommittén har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin