Ekologi D

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG382

Kod
1BG382
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 april 2010
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

120 hp, inklusive alt. 1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap.

alt 2) 90 hp biologi.

Mål

Kursen orienterar om pågående ekologisk forskning och utgör en bas för studier på avancerad nivå och arbete inom de områden där kunskaper i ekologi är viktiga, t.ex. naturvård. Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för grundläggande evolutionsteori, samt teorier för beteenden och livshistorier
  • redogöra för teorier kring populationsdynamik, mellanartskonkurrens och trofiska interaktioner i näringsvävar
  • förklara vilka faktorer som påverkar artrikedom och dynamik i växt- och djursamhällen
  • identifiera ekologiska teorier och processer som är relevanta för naturvårdsproblematik, t.ex. i barrskog och myrmark
  • genomföra enkla datorsimuleringar av populationsdynamik
  • planera och genomföra en ekologisk undersökning samt redovisa och utvärdera denna muntligen och skriftligen
  • kritiskt granska och diskutera vetenskapliga texter.

I kursen ingår en introduktion till masterstudier. Efter godkänd delkurs ska studenten kunna

  • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete, inklusive plagieringsfrågor
  • visa insikt om biologins möjligheter, begränsningar och roll i samhället
  • ta ansvar för sitt kunskapsbehov.

Innehåll

Beteendeekologi, inkluderande kopplingen mellan ekologi och evolutionsteori, sexuell selektion, furageringsteori, parningssystem, släktskap, altruism, samarbete och grupplevande, anpassningar till biologiska fiender, evolutionen av signaler och kommunikation samt grundläggande livshistorieteori. I populationsekologin ingår modeller för populationstillväxt och populationsreglering. På samhällsnivå tar kursen upp modeller för mellanartskonkurrens och trofiska interaktioner (t.ex. Lotka-Volterramodeller, Tilmans modell för växtkonkurrens, skördemodeller), vad som driver succession och andra förändringar i växt- och djursamhällen, jämvikts och icke-jämviktsprocesser som förklaringar till variation i artrikedom samt födovävsteori. Flera moment som är relevanta för ett framtida arbete inom ekologi-naturvårdssektorn ingår, såsom kvantitativa metoder och datorsimuleringar, och tillämpade exempel från naturvården i viktiga ekosystem (t.ex. barrskog, myr).

Undervisning

Kursen omfattar en fältkurs och en teoridel i vilken ingår föreläsningar, datorsimuleringar, räkneövningar, seminarier och exkursioner. Introduktionen till masterstudier löper som en seminarieserie under hela kursen. Deltagande i fältkurs, exkursioner, seminarier, dator- och räkneövningar är obligatoriskt. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Examination

Delkurser: Teori 10 hp; Fältkurs 3 hp; Masterintroduktion 2 hp

Teoridelen examineras genom ett skriftligt prov och fordrar aktivt deltagande i seminarier, exkursioner och övningar . Fältkursen redovisas både skriftligen (vetenskaplig uppsats) och muntligen. För introduktionen till masterstudier fordras aktivt deltagande i seminarier, skriftlig rapport, och genomförd studieplanering.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej samtidigt tillgodoräknas med 1BG200 Ekologi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin