Tillämpad analys av komplexa prover

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB154

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB154
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 april 2010
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

120 hp med 90 hp kemi, Separation och masspektrometri, 15 hp eller motsv.

Mål

Efter godänd kurs ska den studerande kunna

  • utföra för en analytisk problemställningen relevant litteratursökning
  • välja, planera och utföra en fullständig analysprocedur för att besvara analytiska frågeställningar med relevans för dagens forskning inom analytisk kemi
  • utvärdering av multivariata data
  • redovisa erhållna resultat muntligt på svenska och engelska i form av minisymposium
  • redovisa erhållna resultat skriftligt på engelska i form av vetenskaplig artikel och som poster
  • utföra laborationsarbete på ett vetenskapligt sätt med relevant dokumentation samt risk och säkerhetsbedömning

Innehåll

Metodik och praktisk tillämpning av fullständiga analysförfaranden omfattande avancerade metoder för: provtagning, upplösningsförfarande, extraktion, fraktionering, anrikning av komponenter ur sammansatta prov, separationsmetoder, slutbestämning samt utvärdering av resultat. Analys av variationsbidrag i resultat från olika källor med ANOVA. Utvärdering av resultat med multivariata metoder som PCA, PLS. Vetenskaplig litteratur i analytisk kemi.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av föreläsningar, demonstrationer, projektinriktade laborationer individuellt och i grupp, seminarier, minisymposium och eventuellt studiebesök.

Laborationer, projekt, seminarier, minisymposium och eventuellt studiebesök är obligatoriska.

Examination

Prov anordnas under kursens gång och/eller vid slutet av kursen. För att kursen skall betygsättas fordras att laborationsarbetet redovisats och godkänts. I kursen ingående laborationer och projekt är poängsatta till 10 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin