Kemiska bibliotek och effektiv syntes

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB455

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB455
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 april 2010
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

120 hp med 60 hp kemi eller motsv.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • presentera och diskutera avancerade metoder i organisk syntes
  • tillämpa retrosyntes på små och medelstora molekyler
  • beskriva och planera diversitetsorienterad syntes (DOS)
  • redogöra för strategier i kombinatorisk och parallell syntes
  • planera kemisk syntes av peptiderga och icke-peptiderga bibliotek
  • presentera, diskutera, planera och genomföra konstruktion och utvärdering av ett bibliotek av molekyler med låg molekylvikt

Innehåll

Den teoretiska delen av kursen börjar med en genomgång av retrosyntesens grunder samt dess tillämpning i organisk syntes.

Under den experimentella delen av kursen skall studenten planera och genomföra effektiv (3-5 steg) framställning av små bibliotek av molekyler med stor variationsrikedom med avseende på skelett och stereokemi.

DOS, diversitetsorienterad syntes för effektiv framställning av föreningar som väl representerar den kemiska rymden.

Grunderna för kemisk genetik: Nyttjande av små molekyler för att förstå biologiska processer på ett systematiskt sätt.

Genomgång av effektiva syntesmetoder: Syntesmetoder för "high throughput", fastfassyntes och multikomponentsyntes i lösning.

Analys och utvärdering av kombinatoriska bibliotek.

Under den experimentella delen av kursen skall studenten planera, framställa och analysera ett mindre kemiskt bibliotek av organiska molekyler.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt i stor utsträckning i form av laborativa och teoretiska övningar och projekt. Träning ges i att meddela muntliga och skriftliga rapporter.En betydande del av kursen sker i projektform, där studenterna både kommer att jobba individuellt och i grupp. Under kursens gång kommer studenterna att få planera, genomföra, samt muntligt och skriftligt presentera sina projekt.

Övningar och projekt är obligatoriska.

Examination

En skriftlig tentamen ges vid kursens slut. För godkänt på kursen måste såväl de teoretiska som de experimentella momenten vara godkända. Skriftlig tentamen motsvarar 10 hp, obligatoriska övningar, laborationer och rapporter motsvarar 5 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och de obligatoriska momenten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin