Anatomi

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3AN014

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3AN014
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biomedicin G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinarprogrammet, 26 april 2010
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk cellbiologi

Behörighetskrav

Bi B, Fy B, Ke B, Ma D (områdesbehörighet 13)

Mål

Studenten skall under kursen tillägna sig kunskap om människokroppens uppbyggnad med hänsyn till sambandet mellan struktur och funktion.

Studenten förväntas efter genomgången kurs:

  • Ha översiktlig kunskap om allmän anatomi, anatomisk terminologi och medicinskt latin.
  • Kunna beskriva uppbyggnaden av brosk, ben, bindväv och muskler, samt kunna redogöra för allmänna egenskaper hos leder och muskler.
  • Kunna redogöra för skelettets uppbyggnad och för funktionen viktiga strukturer.
  • Kunna beskriva rörelseapparatens anatomi och rörelselärans grunder samt andningsmuskulaturens uppbyggnad och funktion.
  • Kunna redogöra för anatomin hos kroppens organsystem.
  • Kunna redogöra för de endokrina organens uppbyggnad och funktion.
  • Kunna redogöra för hudens uppbyggnad och funktion.

Innehåll

Allmän anatomi, anatomisk terminologi, medicinskt latin, allmän och speciell osteologi och rörelselära, cirkulation-, respiration-, digestion-, urogenitalsystemets funktionella anatomi, endokrina organ, huden samt en inledning till nervsystemet och sinnesorganens funktionella anatomi. Professionell träning.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, demonstrationer, grupparbeten, praktiska övningar och seminarier.

Kursdeltagarnas närvaro är obligatorisk vid demonstrationer, grupparbeten, praktiska övningar och seminarier, professionell träning samt vid särskilda moment vilka meddelas av kursansvarig lärare i samband med kursintroduktionen.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på samtliga obligatoriska moment samt godkänt tentamensprov.

Möjlighet att komplettera icke godkänd laborationskurs kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (= totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin