Medicinsk fysiologi

22 hp

Kursplan, Grundnivå, 3MC018

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3MC018
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biomedicin G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinarprogrammet, 4 oktober 2010
Ansvarig institution
Institutionen för medicinsk cellbiologi

Allmänt

Ingår i Biomedicinarprogrammet

Behörighetskrav

- Anatomi 7,5 hp (3AN014)

- Cellbiologi med biokemi 22,5 hp (3MU121)

- Vävnadsbiologi med embryologi 15 hp (3KB008)

- Neurobiologi med farmakologi 15 hp (3MU131)

- Försöksdjursvetenskap 3 hp (3MU014)

- Eller mostsvarande kurser

Mål

Undervisningen avser att ge grundläggande och integrerade kunskaper om människokroppens morfologi, fysiologiska processer, farmakologiska verkningsmekanismer samt basal sjukdomslära. De studerande ska vidare bibringas viss inblick i klinisk undersökningsmetodik samt skaffa sig färdigheter i djurexperimentell metodik.

Studenten förväntas efter genomgången kurs:

Kunna redogöra för de biokemiska processerna i cellen

Kunna redogöra för morfologi, fysiologi, farmakologi och basal patofysiologi för människokroppens olika organsystem.

Kunna redogöra för hur de olika organsystemen regleras och samverkar för att upprätthålla kroppens inre balans.

Ha erhållit basala färdigheter i fysiologisk klinisk undersökningsmetodik.

Ha erhållit basala färdigheter i djurexperimentell metodik och utföra invasiva ingrepp.

Självständigt kunna utföra biomedicinska experiment samt analysera resultaten och redovisa dem i skriftlig form.

Innehåll

Cellmetabolism avseende: kolhydrater, lipider, aminosyror och nukleotider. Morfologi, fysiologi, farmakologi och basal sjukdomslära för: blodet/lymfatiska organ, hjärtat/cirkulationen, respirationen, njurarna/vätskebalansen, syra-basbalansen, matsmältningsorganen, metabolism/temperaturreglering, endokrinologin, reproduktionen och näringslära. Särskild vikt läggs vid förståelsen av hur de olika organsystemen samverkar för att upprätthålla en konstant inre miljö. Professionell träning.

Undervisning

Undervisningen omfattar föreläsningar, laborationer med human- och djurförsök, datorsimuleringar, mikroskoperingar, problemorienterade grupparbeten, professionell träning, seminarier och demonstrationer.

Projektarbete. Detta syftar till att lära studenterna arbeta självständigt och i grupp. Varje grupp får till uppgift att på egen hand fördjupa sina kunskaper inom den fysiologiska eller farmakologiska vetenskapen eller skaffa fördjupade kunskaper om någon av våra vanligaste sjukdomar.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänt resultat på samtliga obligatoriska moment samt godkänt tentamensprov.

Möjlighet att komplettera icke godkänd laborationskurs kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.

Studerande som underkänts på tentamensprov har rätt att genomgå tentamensprov ytterligare 4 gånger (= totalt 5 tentamensprov). Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som ett tentamenstillfälle.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin