Plasmafysik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1FA258

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA258
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2011
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

120 hp med Mekanik II. Elektromagnetisk fältteori. Komplex analys rekommenderas.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • definiera, med hjälp av fundamentala plasmaparametrar, under vilka villkor en joniserad gas av laddade partiklar (elektroner och joner) kan behandlas som ett plasma
  • särskilja mellan enskild partikel, fluid- och statistisk-kinetisk ansats för att beskriva olika plasmafenomen
  • bestämma hastigheter, både snabba och långsamma (drifthastigheter), hos laddade partiklar som rör sig i elektriska och magnetiska fält som är likformiga eller som varierar långsamt i tid och rum
  • klassificera de olika elektrostatiska och elektromagnetiska vågor som kan utbreda sig i magnetiserade och icke-magnetiserade plasman, och beskriva de fysikaliska mekanismer som genererar dessa vågor
  • definiera och bestämma grundläggande transportegenskaper såsom resistivitet, diffusion (klassisk och anomal) och mobilitet som funktion av kollisionsfrekvensen och av de fundamentala parametrarna både för magnetiserade och icke-magnetiserade plasman
  • formulera kraven för att ett plasma ska befinna sig i termodynamisk jämnvikt, eller icke-jämnvikt, samt analysera stabiliteten hos detta jämnviktstillstånd och redogöra för de viktigaste plasmainstabiliteterna
  • förklara den fysikaliska mekanismen bakom Landaudämpning samt göra beräkningar inom detta område med hjälp av kinetisk teori

Innehåll

Definition av plasma. Tillämpningar inom fysik och teknologi. Debye- skärmning. Partikelrörelse i elektromagnetiska fält och adiabatiska invarianter. Vätskemodeller av plasma. Vågor i plasma. Vågutbredning, grupphastighet, cut-off och resonans. Kollisioner, resistivitet och diffusion. Jämvikt och plasmainstabiliteter. Grunderna för kinetisk beskrivning av plasma och Landau-dämpning. Elektron- och jonkällor och strålar. DC- och RF-urladdningar som plasmakällor.

Undervisning

Föreläsningar och lektioner.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin