Experimentell gränsskiktsmeteorologi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1ME408

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1ME408
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Geovetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 april 2011
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp och Turbulens och mikrometeorologi, 15 hp. Kursen Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik 15 hp rekommenderas.

Mål

Syftet med kursen är att förstå det turbulenta atmosfäriska gränsskiktet. Detta görs genom att kombinera turbulensteori med praktiska mätningar, vilka utvärderas och undersöks med olika metoder.

Efter kursen ska studenten kunna:

  • beskriva det atmosfäriska gränsskiktets turbulenta struktur och dess energiflöden baserat på teorier och experimentella resultat i mer detalj.
  • vilka mätinstrument som vanligen används inom mikrometeorologi, hur de fungerar och hur dessa bör placeras vid mätning.
  • utföra turbulens- och profilmätningar.
  • utvärdera turbulensmätningar m.h.a. eddy-korrelationsmetoden och spektral analys.
  • kvantifiera skillnaden mellan olika filtreringsmetoder, trendkorrektioner och koordinattransformationer som används vid utvärdering.
  • tillämpa olika instrumentspecifika korrektioner.

Innehåll

Fördjupad turbulensteori och resultat från mätexperiement i det atmosfäriska gränsskiktet. Energiutbytet mellan atmosfär och jordytan, inklusive strålningsprocesser och inverkan av olika underlag. Principer för turbulens- och profilmätningar av temperatur, vind, luftfuktighet och koldioxid. Utvärdering av mätserier m.h.a. "eddy"-korrelationsmetoden och spektral analys till varianser, kovarianser, standadavvikelser och högre ordningens moment som ingår i den turbulenta energibudgeten. Förståelse för inverkan av olika typer av filtreringsmetoder, trendkorrektioner, koordinattransformationer (horisontella- och vertikala) och instrumetspecifika korrektioner så som aerodynamisk påverkan av strömningen, korsvind-korrektion och Webbkorrektion på utvärderade storheter. Spektralanalys av mätserier. Analys av mätdata m.h.a. MATLAB.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och hemuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (10 hp). För godkänt krävs även godkända laborationer och hemuppgifter (5 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin