Yt- och kolloidkemi

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB303

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB303
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 29 oktober 2010
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

60 hp kemi inkl. Kemiska principer I/Grundläggande kemi, 10 hp, Fysikalisk kemi I, 5 hp eller motsv.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • diskutera och analysera ytkemiska problemställningar där ytenergi, ytadsorption, adhesion, kohesion och vätning ingår som viktiga komponenter
  • genomföra beräkningar på system där ytspänning, ytaktivitet och intermolekylär växelverkan utgör viktiga egenskaper
  • redogöra för och genomföra beräkningar avseende termodynamiska och elektrostatiska egenskaper hos kolloider
  • diskutera hur elektrokinetiska effekter uppkommer samt kunna utföra beräkningar av motsvarande egenskaper
  • ge exempel på hur de olika kursmomenten anknyter till verksamheter inom samhälle och näringsliv
  • dokumentera laborativt arbete samt skriftligt/muntligt kunna diskutera laborationernas innehåll och resultat

Innehåll

Ytors termodynamik, ytspänning och ytadsorption. Vätning och kontaktvinkel. Elektriska dubbelskikt och elektrokinetiska processer. Växelverkningar mellan kolloidala partiklar. Polymeradsorption och sterisk stabilisering. Tekniska tillämpningar av ytkemiska- och kolloidala system.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier, laborationer och projekt.

Examination

Prov anordnas under kursens gång och/eller vid kursens slut (5 hp). Laborationerna med redovisningar (2 hp) och projekt (3 hp). Slutbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultatet på det skriftliga provet och laborationerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin