Masteruppsats i kulturgeografi

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2KU035

Kod
2KU035
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturgeografi A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kulturgeografiska institutionens styrelse, 21 maj 2013
Ansvarig institution
Kulturgeografiska institutionen

Allmänt

Kursen är obligatorisk på masterprogram i samhällsvetenskap med kulturgeografisk inriktning.

Behörighetskrav

Antagen till masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning kulturgeografi. Dessutom krävs att den studerande har uppnått godkända kurser om minst 75 hp inom masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning kulturgeografi.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

- diskutera val av metod vid en kulturgeografisk undersökning

- analysera samhällsproblem med hjälp av kulturgeografisk teori och metodik

- självständigt diskutera och behandla kulturgeografiska frågeställningar

-urskilja och formulera kulturgeografiska problem och självständigt samla in och behandla material utifrån de formulerade frågeställningarna

- tillämpa grundläggande kvantitativ och/eller kvalitativ metod i ett självständigt arbete

- självständigt avgränsa, utforma och utföra en forskningsuppgift med relevans för teori och problemställning och tillämpa kulturgeografisk metod, författa och försvara en vetenskapligt upplagd uppsats

- självständigt genomföra en opposition

- aktivt och självständigt bidra i seminariediskussioner och genomföra presentationer av artiklar och av det egna arbetet.

Innehåll

De studerande skall i uppsatsen planera, genomföra och i skriftlig form redovisa, en kulturgeografisk vetenskaplig undersökning inom ämnet. Särskild vikt lägges vid teoretisk och metodisk fördjupning. Uppsatsen ventileras vid seminarium med i förväg utsedd opponent. Det pågående uppsatsarbetet redovisas kontinuerligt vid särskilda seminarier. Uppsatsen ges ut i vår serie Arbetsrapporter från Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

Undervisning

Undervisningen består av handledning och seminarier.

Examination

Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Kursen examineras genom författande av masteruppsats och uppsatsventilering. Betygsgrader: väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin