Fördjupning i antropologisk teori

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5KA401

Kod
5KA401
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturantropologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 oktober 2010
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i antropologisk idéutveckling och teoribildning.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

- Självständigt diskutera centrala problemområden inom problemområden inom antropologisk teori med särskild fokus på den moderna antropologins gestaltning av de ständigt aktuella frågorna om relationen mellan det universellt givna, och det socialt konstruerade.

Innehåll

Kursen behandlar centrala problemområden inom antropologisk teori med särskild fokus på den moderna antropologins gestaltning av de ständigt aktuella frågorna om relationen mellan det universella och givna ('natur') och det partikulära och socialt konstruerade ('kultur').

Undervisning

Undervisning ges i en eller flera av följande former: föreläsningar, seminarier, handledning. Undervisningsspråk är eventuellt engelska.

Examination

Examination sker i någon eller några av följande former: hemskrivning, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt seminariedeltagande, muntlig tentamen. Kursen betygssätts med något av betygen Godkänd eller Underkänd eller i förekommande fall Väl godkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin