Politisk ekologi

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5KA404

Kod
5KA404
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturantropologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 25 oktober 2010
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen

Mål

Syftet med kursen är att undersöka hur förståelsen av ekologi och människors relation till sin miljö varierar i ett tvärkulturellt perspektiv.

Efter genomgången kurs förväntas studenten:

  • ha förvärvat en fördjupad förståelse för hur människors relationer till sin omgivning artikuleras i olika sammanhang;
  • kunna hantera analytiska och konceptuella verktyg för att analysera samhälle-miljörelationer ur ett politiskt ekologiskt perspektiv;
  • kunna diskutera växelverkan mellan lokala, nationella och globala processer genom specifika fallstudier;
  • kunna analysera miljöpolitiska diskurser och deras praktiska konsekvenser i relation till samhälle och kultur.

Innehåll

Ekologi är till sin natur politisk. I den här kursen jämförs ursprungsbefolkningarnas ekokosmologier med den västerländska vetenskapens ekologiska paradigm. Samtida fallstudier tjänar till att illustrera pågående konkurrens om förvaltning av resurser, samt för att diskutera moderna modeord som "hållbar utveckling" och den modell som kallas 'The Tragedy of the Commons'.

Undervisning

Undervisningen kommer att bedrivas genom föreläsningar, seminarier och handledning. Närvaro vid seminarier är obligatorisk. Undervisningsspråket är engelska.

Examination

Kursens betyg kommer att baseras på aktivt deltagande i seminarier och skrivande av en uppsats. Betygen är Väl Godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin