Utvecklingsstudier A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 2SK021

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2SK021
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Utvecklingsstudier G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Statsvetenskapliga institutionens styrelse, 26 januari 2011
Ansvarig institution
Statsvetenskapliga institutionen

Behörighetskrav

En B, Sh A (områdesbehörighet 6)

Mål

Efter genomgången A-kurs i Utvecklingsstudier förväntas de studerande kunna

- översiktligt beskriva de mest centrala utvecklingsproblemen i världen

- självständigt formulera och behandla problem inom ämnesområdet

- känna till vissa grundläggande teorier och begrepp inom ämnesområdet; speciellt avseende:

- sambanden mellan demokrati, stat och utveckling

- utvecklingsekonomiska begrepp och förklaringsmodeller

- diskussioner om feminism och utveckling, samt hur genus påverkar utveckling och hur utveckling påverkar genus

- grundläggande begrepp, fakta, diskussioner och teorier om sambandet mellan utveckling och väpnad konflikt

- ha viss kännedom om aktuell forskning och forskningsdiskussion

- självständigt och kritiskt analysera och diskutera centrala utvecklingsproblem

- sätta de teoretiska kunskaperna i relation till praktik i utvecklingsländer och möjliga framtida yrken.

Innehåll

1. Development, the State, and Sustainability 7,5 hp

Mål (förväntade studieresultat)

Efter genomgången kurs förväntas de studerande kunna

- grundläggande begrepp, fakta, diskussioner och teorier om orsakssamband om utveckling

- analysera och diskutera biståndets roll och syfte globalt och i Sverige

- tillgodogöra sig och diskutera viss aktuell forskning om hållbar utveckling

Innehåll

Kursen har tre teman: Utvecklingsbistånd och demokratikonditionalitet; grundläggande utvecklingsbegrepp; samt hållbar utveckling. Amartya Sens välkända bok samt flera artiklar introducerar dig till några av de viktigaste problemen och debatterna om utveckling. Biståndets roll i utvecklingsprocessen belyses genom Easterleys bok, Parisdeklarationen samt flera gästföreläsningar. Genom demokratibistånd och konditionalitet (villkorat bistånd) kan externa aktörer påverka interna demokratiseringsprocesser. Möjligheter och problem som är förknippade med externa försök att befrämja demokrati i enskilda länder kommer att diskuteras med utgångspunkt i ett antal artiklar om bistånd och demokratisering. Kursens sista tema behandlar möjligheterna till en resurs- och miljömässigt hållbar utveckling i en allt mer globaliserad värld samt diskussionen om dessa problem.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och videofilm. Kursen ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen. Lösande av uppgifter till seminarier och aktivt deltagande i dessa ger poäng vid tentan. Vid betygsättning tillämpas den tregradiga betygsskalan Underkänd - Godkänd – Väl Godkänd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen syftar bland annat till att ge studenterna kunskaper och förståelse för området samt övning i att självständigt värdera, kritiskt behandla och diskutera denna kunskap.

2. Development Economics 7,5 hp

Mål

Efter genomgången kurs förväntas de studerande kunna

- analysera de grundläggande ekonomiska problemen som präglar utvecklingsländerna

- använda ekonomisk analys för att förstå utvecklingshinder samt diskutera lämpliga policies som kan föras

- kritiskt diskutera centrala utvecklingsfrågor som tillväxt, inkomstfördelning, fattigdom, humankapital, stagnation på landsbygden, handel, utländska investeringar, bistånd, hållbar utveckling och miljö med exempel från Asien, Afrika och Latin Amerika

Innehåll

Kursen börjar med en genomgång av utsikterna för ekonomisk tillväxt och utveckling i fattiga länder utifrån ekonomisk analys och historiska tillväxterfarenheter. Klassiska teorier om ekonomisk utveckling förklaras också. Medan den viktiga frågan om ojämn inkomstföredelning, tillväxt och fattigdom diskuteras, försöker vi att klara upp följande frågor: Varför är en ojämn inkomstfördelning dålig? Leder ekonomisk tillväxt till ökade inkomstklyftor? Finns det något målkonflikt mellan ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning? Vilka åtgärder kan minska fattigdom och ojämlikheter? Vidare diskuterar vi teorin on humankapital och utbildnings- och hälsovårdens roll i utveckling men vi fokuserar inte enbart på kvantiteten utan även på kvaliteten av tjänsterna. Effekterna av AIDS på utvecklingsländerna granskas också. Jordbrukets institutioner och stagnation, hållbar utveckling och miljöförstöring tas upp och åtgärder för att rätta till dessa problem analyseras. Kursen också studerar ingående den roll som internationell handel, utländska investeringar och bistånd kan spela i utvecklingen. Många exempel från Asien, Afrika, och Latin Amerika används under kursen för att illustrera olika utvecklingsproblem och -lösningar.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar som ibland ges av gästföreläsare som sysslar med utvecklingsfrågor. Det finns också seminarier där studenter i mindre grupper diskuterar utvecklingsfrågor med hjälp av rekommenderade källor.

Examination

Examinationen består av en skriftlig tentamen i slutet av kursen. För betyget godkänd krävs minst 50% av den maximala tentamenspoängen.

3. (En)Gendering International Development, 7,5 hp

Mål (förväntade studieresultat)

- To understand how contemporary development interventions are shaped by historical processes of imperialism and colonialism.

- To achieve a critical understanding of dominant paradigms of development theory, practice and implementation.

- To achieve an understanding of feminist interventions in development theory and practice.

- To understand how gender shapes development and how development practice shapes local gendered realities.

- To develop in-depth understanding on how structural processes impact on everyday lives of people.

Innehåll

Kursen introducerar studenter i de teoretiska och konceptuella synsätt som finns inom utvecklingsteori och dess genomförande. Kursen kartlägger på ett kritiskt sätt hur genus påverkar utvecklingsteorier och hur utveckling i praktiken får för effekter på genusrelationer och genus i verkligheten. Med fokus i första hand på södra halvklotet, kommer kursen att hämta empiriska exempel från Afrika, Mellanöstern, Syd- och Sydost-Asien och Latin-Amerika. Kursen börjar med en översikt av institutionalisering av imperialismen globalt och hur den har format debatterna om utveckling i kolonial och efterkolonial kontext. Vi kommer att undersöka hur feministiska teoretiska modeller har förändrat konventionell (manlig) utvecklingsdebatt och den 'manliga dominansen' inneboende i dessa.

'Structural Adjustment programmes' var det huvudsakliga utvecklingsverktyg som de finansiella giganterna som IMF och World Bank använde sig av för att få utvecklingsländer på 'spåret' med den utvecklade världen. Men vad gick fel? Varför? Dessutom var ett av kraven i dessa program att ta kontrollen över "befolkningsexplosionen" i utvecklingsländerna till en oerhörd kostnad för individers liv och skapade obalanser mellan könen i samhällen.

Den nuvarande ökningen i etisk och inrikespolitiska stridigheter har en historisk bakgrund men som inte är förstådd i termer av avsaknad av utveckling men i termer medfött grymhet och underutveckling hos nationer. Är det hela sanningen?

Avslutningsvis kommer kursen att behandla utvecklingsprocesser, som trots deras inneboende svagheter, har skapat fickor med empowerment som är hållbara och har tillåtit många samhällen att återhämta sig från skulddriven (debt-led) utveckling.

SEMINARS: THE 'EXPERTS' MODEL

The seminar sessions will introduce the 'experts' model, which creates a learning environment with the following objectives.

- Seminars will be student-led.

- The seminars will create a learning structure where students actively learn, participate and lead discussions with fellow-scholars. Students will be responsible not just for presentation of key ideas and texts but for the smooth running of the seminar as a whole, including leading discussion and close reading of texts, encouraging participation, and providing intellectual closure at the end of the seminar.

At the start of the course, you will all be asked to sign up to facilitate a given week (in line with lectures). You facilitate as an 'expert' for a specific week/ topic of your choice. There can be two or three 'experts' facilitating each seminar, and you will need to set aside time to meet with your co-facilitators to prepare well in advance of the seminar itself. Attendance of seminars is mandatory, but will not be formally assessed.

LEARNING OUTCOMES AND TRANSFERABLE SKILLS FROM SEMINARS

- Synthesis and presentation of arguments from key texts.

- Development of critical thinking

- Management of time in a learning environment.

- Independence of thought in designing research activity and managing student-cohorts.

- Experience of working in a team

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Kursen ges på engelska.

LEARNING OUTCOMES FROM THE LECTURES

By the end of the course, students should have achieved the following (Efter genomgångna föreläsningar ska studenten kunna)

- Develop a critical approach towards the theory and practice of development.

- Identify the tensions between gender and development.

- Ability to apply their conceptual knowledge to understand empirical case studies in historical and contemporary development contexts.

- Familiarity with different methodological tools and techniques for researching and appraising development issues.

- Gained good knowledge on how development processes, both, alleviate suffering and impoverish livelihoods.

Examination

Kursen examineras genom en skriven tentamen samt aktivt deltagande i seminarier. Om deltagandet i seminarier inte är tillfredsställande får man besvara en extra fråga på tentan. Den tregradiga betygsskalan Underkänd, Godkänd, Väl godkänd tillämpas.

Vid betygsättning tillämpas den tregradiga betygsskalan Underkänd - Godkänd - Väl Godkänd.

4. Development and Armed Conflict 7,5 hp

Mål (förväntade studieresultat)

Efter genomgången kurs förväntas de studerande kunna

- grundläggande begrepp, fakta, diskussioner och teorier om sambandet mellan utveckling och väpnad konflikt

- analysera och diskutera biståndets roll och syfte med avseende specifikt på väpnad konflikt

Innehåll

Kursen har fyra teman: (1) introduktion; (2) god samhällsstyrning och demokrati; (3) naturresursfrågor samt (4) bistånd i ett konfliktsammanhang. Referensverket Miniatlas of Human Security ger en översikt över politiskt våld i världen, och hur väpnad konflikt hänger samman med fattigdom och olika av typer politiska institutioner. Paul Colliers uppmärksammade bok The Bottom Billion redogör för forskning om hur fattigdom föder väpnad konflikt och hur väpnad konflikt i sin tur orsakar fattigdom, så att fattiga länder så att säga riskerar att låsas fast i en konfliktfälla. Inom temat "god samhällsstyrning och demokrati" diskuteras hur korruption föder både fattigdom och väpnade försök att ta över staten genom kupper eller gerillakrig. En annan problematik som studeras är den ofta konfliktskapande roll som val spelar när de inte sker i ett demokratiskt sammanhang. Paul Colliers senaste bok Wars, Guns, and Votes är central för detta tema. En annan viktig aspekt av samhällsstyrning är jämställdhet mellan kvinnor och män. Sambandet mellan jämställdhet, utveckling och fred behandlas dels utifrån den senaste forskningen, dels utifrån Världsbankens rapport från år 2001 Engendering Development. Resursfrågor belyses utifrån ett antal nyligen publicerade forskningsartiklar om å ena sidan sambandet mellan knappa resurser och konflikt (t.ex. konflikter mellan nomader och bönder om tynande vattentillgångar), och å den andra sidan om hur ett relativt överflöd av vissa typer av resurser (t.ex. olja, diamanter) kan orsaka konflikt. Också The Bottom Billion behandlar dessa frågor. Biståndets roll i konfliktsammanhang diskuteras utifrån Mary B. Andersons klassiska bok Do No Harm.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Kursen ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom två korta flervalstest (multiple-choice-test), aktivt deltagande i seminarierna, korta skriftliga uppgifter i samband med seminarierna, och en skriftlig hemtentamen. Vid betygsättning tillämpas den tregradiga betygsskalan Underkänd - Godkänd – Väl Godkänd.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen syftar bland annat till att ge studenterna kunskaper och förståelse för området samt övning i att självständigt värdera, kritiskt behandla och diskutera denna kunskap.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, videoprogram och studiebesök.

Examination

Momenten examineras genom skriftliga prov. Tillfälle till omtentamen, för dem som missade första tentamenstillfället eller underkändes vid det, ges i regel 3-4 veckor senare. Tid och plats för skrivningarna finns angivna i schemat. Varje kursmoment innehåller också seminarier. Den tre-gradiga betygsskalan tillämpas; U - G - VG. För betyget VG på hela kursen krävs Väl Godkänd på minst 15 poäng av kursens 30 poäng.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen syftar bland annat till att ge studenterna kunskaper och förståelse för utvecklingsstudier samt övning i att självständigt värdera, kritiskt behandla och diskutera denna kunskap.

Övriga föreskrifter

Inga särskilda förkunskaper förutom grundläggande behörighet. För tillfredställande studier förutsätts goda kunskaper i gymnasieskolans samhällsorienterande ämnen. Då merparten av litteraturen är på engelska förutsätts de studerande dessutom kunna läsa och förstå engelsk text. Notera att undervisningen helt ges på engelska. För vidare information om lämpliga förkunskaper, kontakta institutionen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin