Studieteknik

1 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TN000

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TN000
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 23 juni 2011
Ansvarig institution
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Behörighetskrav

Kursen ges endast för studenter inom teknisk-naturvetenskapliga fakultetens utbildningsprogram.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • reflektera över sina studievanor samt ge exempel på hur studierna kan planeras tidseffektivt.
  • redogöra för några viktiga grundprinciper som gäller vid problemlösning.
  • använda olika anteckningstekniker.
  • redogöra för hur man på ett effektivt sätt närmar sig och tillgodogör sig stoffet i kurslitteratur.
  • reflektera kring betydelsen av kommunikation och samarbete i de egna studierna.

Innehåll

Olika metoder för att uppnå självkännedom om lärstil, motivation, studiemål och studievanor. Aspekter som påverkar inlärning såsom: studiestrategier, studieplanering, studiemiljö, gruppdynamik, kommunikation, stress samt antecknings- och lästekniker. Grundprinciper vid problemlösning. Utrymme för reflektion över målet med sina studier.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Närvaro vid föreläsningar samt aktivt deltagande i seminarier. Godkänd redovisning av seminarieuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin