Fysikalisk kemi

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB308

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB308
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 april 2011
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Kemiska principer I, 10 hp, Envariabelanalys 10 hp.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • beskriva olika typer av transportprocesser i lösning med användande av relevanta begrepp samt utföra beräkningar på motsvarande egenskaper
  • relatera intermolekylära krafter till vätskors, lösningars och blandningars egenskaper samt beskriva ytaktiva ämnens egenskaper och redogöra för drivkraften för självassocierande system
  • tillämpa relevanta samband för system med ytaktiva molekyler för att beräkna molekylära parametrar
  • redogöra för grundläggande begrepp inom reaktionskinetik samt utföra beräkningar för reaktioner med flera mekanismsteg
  • välja lämpliga experimentella metoder för att bestämma reaktionshastighet samt tillämpa denna kunskap på relevanta problem
  • redogöra för grundläggande fotokemiska och katalytiska processer och reaktioner
  • planera och utföra laboratoriearbete på ett korrekt och säkert sätt samt utföra enkla risk- och säkerhetsbedömningar
  • dokumentera laborativt arbete i laborationsjournal samt muntligt/skriftligt redogöra för laborationens resultat
  • ge exempel på hur kursinnehållet är relevant för människan och miljön och hur kursmoment anknyter till verksamhet inom samhälle och näringsliv

Innehåll

Transportprocesser: konduktivitet i elektrolytlösningar, diffusion, viskositet, sedimentation, centrifugering.

Ytkemi och intermolekylära krafter: vätning, ytspänning, Laplace-tryck, Kelvins ekvation, amfifila molekyler, ytfilmer, ytöverskott, självaggregering, Bornenergi.

Kinetik: reaktionshastighet, reaktionsordning, reaktionsmekanismer, relaxationsmetoder, steady-state approximationen, aktiveringsenergi, aktiverat komplex, Arrhenius' ekvation, kedjereaktioner, fotokemiska reaktioner, kvantutbyte, homogen och heterogen katalys, adsorptionsisotermer, användning av Lambert-Beers lag.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer. Dessutom sker träning i att söka och sammanställa vetenskaplig information i ett mindre projekt, samt att redovisa detta muntligt och/eller skriftligt.

Examination

Skriftligt eller muntligt prov vid kursens slut (5 hp). För godkänt betyg krävs dessutom godkända laborationer (3 hp) samt godkänt projekt (2 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det teoretiska provet och laborationerna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin